อนุทิน 138379 - บุษยมาศ

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมเรื่องอัตรากำลังของคณะและหน่วยงานในการจัดสรรอัตราให้

(บ่าย) - ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)

           (เซ็นผ่านงาน จำนวน ๙ แฟ้ม)

๔ พฤศจิายน ๒๕๕๗

(เช้า) - ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำตามสัญญา

(บ่าย) - ตรวจคุณสมบัติของอาจารย์ประจำตามสัญญาและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มาสมัครตามรายสาขา

         - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๕ แฟ้ม

เขียน 04 Nov 2014 @ 14:37 ()


ความเห็น (1)

รู้สึกเหนื่อยแทนค่ะ