อนุทิน 138313 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๒ แฟ้ม

        - ประชุมร่วมกับกองบริการการศึกษา + กองคลัง + เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องทุนการศึกษาของบุคลากร

(บ่าย) - ตรวจร่างรายงานการประชุม กบม. + เรื่องประชุมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย

            สายสนับสนุน

  เขียน:  

ความเห็น (0)