อนุทิน 138252 - saruda pongnawakul

รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง "กล้วย กล้วย" กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ

        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่3 โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง "กล้วย กล้วย" 2)สร้างและพัฒนาชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ .50 ขึ้นไป 3)ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง "กล้วย กล้วย" กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนซอยแอนเนกซ์(กาญจนาภิเษก2) สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ผลการศึกษาพบว่า

1)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 83.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80

2)ชุดการเรียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.15/83.88 และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ0.70

3)นเกเรียนมีความคิดเห็นต่อการสอนโดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง "กล้วย กล้วย" โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.02)

chapter1.docx

chapter2.docx

chapter3.docx

เขียน 25 Oct 2014 @ 13:01 () แก้ไข 25 Oct 2014 @ 13:28, ()


ความเห็น (0)