อนุทิน 138106 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ตรวจทานการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ เพื่อเสนอให้อธิการบดีเซ็นสั่งการ

         - ตรวจแฟ้มงานของเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ แฟ้ม

(บ่าย) - ประชุม ก.บ.

  เขียน:  

ความเห็น (0)