อนุทิน 138106 - บุษยมาศ

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ตรวจทานการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ เพื่อเสนอให้อธิการบดีเซ็นสั่งการ

         - ตรวจแฟ้มงานของเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ แฟ้ม

(บ่าย) - ประชุม ก.บ.

เขียน 14 Oct 2014 @ 11:58 ()


ความเห็น (0)