อนุทิน #138060

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

(บ่าย) - ประชุมเจ้าหน้าที่ภายในกองบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปีของกอง ฯ 

            ปี ๒๕๕๗

เขียน:

ความเห็น (0)