อนุทิน 138060 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

(บ่าย) - ประชุมเจ้าหน้าที่ภายในกองบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปีของกอง ฯ 

            ปี ๒๕๕๗

  เขียน:  

ความเห็น (0)