อนุทิน #138055

๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

- เข้าร่วมฟังการประชาพิจารณ์เรื่องสวัสดิการที่อยู่อาศัย และชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ ฯ ให้กับ

  พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ และการจัดทำกองทุนสุขภาพของ

  พนักงานมหาวิทยาลัย

เขียน:

ความเห็น (0)