อนุทิน 138055 - บุษยมาศ

๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

- เข้าร่วมฟังการประชาพิจารณ์เรื่องสวัสดิการที่อยู่อาศัย และชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ ฯ ให้กับ

  พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ และการจัดทำกองทุนสุขภาพของ

  พนักงานมหาวิทยาลัย

เขียน 09 Oct 2014 @ 16:26 ()


ความเห็น (0)