อนุทิน 138033 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมร่วมกับอธิการบดี และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในการเตรียมความพร้อม

           การประชุมของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

(บ่าย) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๑๕ แฟ้ม

          - เช็คการขึ้นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ที่นำมาเสนอให้ตรวจทานข้อมูล ของพนักงานราชการและ

            ลูกจ้างประจำ

  เขียน:  

ความเห็น (0)