อนุทิน 138032 - นางดั่งฤทัย สมเพ็ชร

ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางดั่งฤทัยสมเพ็ชร

โรงเรียน สุรวิทยาคาร

ปีที่พิมพ์ 2557

บทคัดย่อ

บทเรียนสำเร็จรูปเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างมากเพราะบทเรียนสำเร็จรูปเป็นบทเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ถ้าไม่เข้าใจสามารถกลับมาดูใหม่ได้และสามารถตรวจสอบคำตอบได้ด้วยตนเองจึงทำให้การเรียนการสอน

มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน80 / 80เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 ก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/9โรงเรียนสุรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/9ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2556 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ทำการเลือก โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)จากนักเรียนจำนวน

1 ห้องเรียน โดยได้เลือกนักเรียน รวม49 คน มาเป็นกลุ่มทดลองวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที

(t – test)ค่าเฉลี่ย() ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1.บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4มีประสิทธิภาพ 83.30/83.33ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/9 ปรากฏว่าคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

แสดงให้เห็นหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/9 นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

3.ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/9มีค่าเท่ากับ 0.6763แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.63

4.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/9 โรงเรียนสุรวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.37 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนได้

เขียน 07 Oct 2014 @ 14:29 ()


ความเห็น (0)