อนุทิน 137997 - ผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์

บันทึกอนุทินครั้งที่ 2

วิชา                        การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

รหัสวิชา                 102611

อาจารย์ผู้สอน        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์

อบรมเรื่อง              หลักสูตรและการสอนของประเทศในอาเซียน AEC

บันทึกวันที่             3 สิงหาคม 2557

ผู้บันทึก                 นางสาวผกาวรรณ   สุวรรณภูมานนท์    รหัสนักศึกษา   57D0103110

                             นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ หมู่1)


การเตรียมตัวล่วงหน้า

            ได้ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่อง การจัดการความรู้ (KM) ได้ทราบว่า KM นั้น คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

             องค์ประกอบสำคัญของการจัดการจัดการความรู้ คือ 1.  คน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์    2.   เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหาและแลกเปลี่ยน   3.  กระบวนการความรู้ เป็นการบริหารจัดการ เพื่อนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้อื่นใช้ เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุง

             การจัดความรู้ต้องสร้างแรงจูงใจอย่างแท้จริงต่อการดำเนินการนำไปสู่ความสำเร็จของการจัดความรู้


ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ

             ในวันนี้ได้เข้ารับการอบรม เรื่อง หลักสูตรและการสอนของประเทศในอาเซียน จากเจ้าของภาษาทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศกัมพูชา และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสรุปความรู้ได้ดังนี้

             -  ประเทศเวียดนาม  การศึกษาของประเทศเวียดนามจะแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ คือ 1.ก่อนประถมศึกษา  2.  การศึกษาสามัญ   3.   การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ   4.   การศึกษายกระดับอุดมศึกษา    5.  การศึกษาต่อเนื่อง

             การศึกษาสามัญ 12 ปี ของเวียดนามมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนได้มีวิจิตญญาณในความเป็นสังคมนิยม มีเอกลักษณ์ประจำชาติ และมีความสามารถในด้านอาชีพ

             การสอนจะใช้เวลาในโรงเรียนครึ่งวัน โดยครูควบคุมและนำเสนอบทเรียนประมาณ 15 นาที จากนั้นนักเรียนต้องคิดหรือปฏิบัติ   และอีกครึ่งวันจะเป็นการศึกษานอกโรงเรียน

             -  ประเทศฟิลิปปินส์  การจัดหลักสูตรของประเทศนี้ มีความทันสมัยเพราะมีหลักสูตรการศึกษาที่ทันสมัยแบบเดียวกับสหรัฐอเมริกา ระบบการศึกษามีทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การศึกษาที่เป็นทางการมี  3 ระดับ ส่วนการศึกษาที่ไม่เป็นทางการรวมถึงการศึกษานอกโรงเรียน ประเทศนี้ใช้การเรียนการสอนแบบทวิภาษา คือบางวิชาจะเป็นภาษาอังกฤษ นอกนั้นเป็นภาษาฟิลิปปินส์

              -  ประเทศกัมพูชา  จัดการศึกษา  5 อันดับ แบ่งเป็น ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา การจัดหลักสูตรมีทั้งระยะยาว ระยะสั้น เพื่อรับรองความต้องการของตลาดแรงงาน

              -  ประเทศสิงคโปร์  จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักความถนัดและความแตกต่างของตนเอง แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  หลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศนี้ได้รับการยอมรับ ซึ่งจัดให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน


ความคิดเห็นประเด็นที่อบรม

              เมื่อทราบการจัดการศึกษาของประเทศต่าง ๆ แล้ว ควรพัฒนาระบบการศึกษาใหม่ โดยยึดระบบการศึกษาของประเทศที่มีการพัฒนาและได้รับการยอมรับมาปรับปรุงใช้กับทุกประเทศ เพื่อให้การศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


การนำความรู้ไปใช้

             จากการอบรมในครั้งนี้ ได้ทราบถึงการจัดการเรียนการสอนของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีความแตกต่างกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่สิ่งที่มีเหมือนกัน คือ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพได้ สามารถนำความรู้ในส่วนนี้ไปปรับใช้ในการสอนในห้องเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมหน้าชั้นเรียน การสอดแทรกภาษาที่สอง ที่สาม เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคย ปรับเนื้อหาการเรียนให้น้อยลง เรียนรู้จากของจริงให้มากขึ้น


บรรยากาศในการอบรม

             การเรียนในวันนี้เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีประสบการณ์ ได้เรียนรู้ระบบการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน จากเจ้าของภาษา

             วิทยากรมีความกระตือรือร้นในการถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างความเป็นกันเอง การอบรมไม่น่าเบื่อ ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจฟัง และมีการจดบันทึก ทำให้การอบรมครั้งนี้ราบรื่นไปได้ด้วยดี


ข้อเสนอแนะ

             ควรมีการอบรมหลักสูตรและการสอนในประเทศอาเซียน อีก  5 ประเทศ คือ

ประเทศบรูไน  ประเทศอินโดนีเซีย  ประเทศลาว  ประเทศมาเลเซีย  และประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า  เพื่อทราบข้อมูล และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม

เขียน 05 Oct 2014 @ 23:52 ()


ความเห็น (0)