อนุทิน 137996 - ผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์

                                                                            บันทึกอนุทินครั้งที่ 1

วิชา                          การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

รหัสวิชา                   102611

อาจารย์ผู้สอน          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์

เรียนเรื่อง                 สังคมแห่งการเรียนรู้

บันทึก                      วันที่  27 กรกฎาคม 2557

ผู้บันทึก                   นางสาวผกาวรรณ   สุวรรณภูมานนท์   รหัสนักศึกษา57D0103110

                                นักศึกษาปริญญาโท  สาขาหลักสูตรและการสอน  (ภาคพิเศษ หมู่1)


ความรู้ความเข้าใจที่ได้

        ได้ทราบว่าสังคมแห่งการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำให้เกิดการเรียนรู้  พฤติกรรมจะเปลี่ยนตามตัวชี้วัด สมรรถนะ สังคมแห่งการเรียนรู้ต้องมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ร่วมกันแก้ปัญหา


ความคิดเห็นประเด็นที่เรียน

          การศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ดั งนั้นการเรียนรู้เกิดได้ตลอดเวลา และเกิดได้กับทุกคน คนทุกคนเรียนรู้ได้ไม่ใช่จากครู  แต่เรียนรู้จากการสัมผัสแหล่งข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เพราะฉะนั้นผู้เรียนต้องหมายถึงคนทุกคน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน


การนำความรู้ไปใช้

        ต้องมีการพัฒนาการศึกษาโดยการส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างเสมอภาค เรียนรู้จากกันและกัน จะต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กระตือรือร้นอยู่เสมอ


บรรยากาศการเรียน

        บรรยากาศในการเรียน ท่านอาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็น นักศึกษาให้ความร่วมมือ บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง อบอุ่น ไม่ตึงเครียด

สภาพห้องเรียนมีความเหมาะสม   สะอาดเหมาะแก่การเรียนการสอน    โต๊ะเก้าอี้เพียงพอต่อนักศึกษา     สื่อการสอนทันสมัย     แสงสว่างเพียงพอ     อากาศถ่ายเทได้สะดวก

เขียน 05 Oct 2014 @ 23:24 ()


ความเห็น (0)