อนุทิน 137995


kritchaon saisema
เขียนเมื่อ

อนุทิน รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

โดย นางสาวกฤชอร สายเสมา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เรื่อง โรงเรียนเทศบาลเพาะชำ ท.4 วันที่ 5 ตุลาคม 2557

1.การเตรียมตัวล่วงหน้า

คาดหวังว่าจะได้รู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลเพาะชำ ท.4 ว่าใช้กระบวนการ KM เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างไร

2. ได้เรียนรู้อะไรในวันนี้

โมเดลขององค์การเรียนรู้มีหลายรูปแบบ เช่น องค์การแห่งการเรียนรู้ตาม Model ของ Seng ว่ามี 3 ระดับคือ 1.ระดับองค์กร สมาชิกทุกคนต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 2.ระดับกลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มต้องมีการเรียนรู้จากกันและกัน 3.ระดับปัจเจก สมาชิกต้องมีการฝึกฝน เห็นการเชื่อมโยง มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้

ต่อมา คือ Model ของ สคส. คือ ความรู้ที่จากภายนอกต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันมีการกำหนดเป้าหมายของงาน เกิดคลังความรู้ภายใน มีบรรลุเป้าหมาย สคส.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่โดยใช้โมเดลปลาทู มี3ส่วน ส่วนหัวคือ Knowledge vision ส่วนลำตัว คือ Knowledge sharing ส่วนหาง คือ Knowledge assets

คนสำคัญในการจัดการเรียนรู้คือ ผู้บริหารสูงสุด , คุณเอื้อ , คุณอำนวย , คุณกิจ , คุณลิขิต ,คุณประสาน

นอกจากนี้ยังได้รู้ถึงวิธีการดำเนินการจัดการ เพาะชำโมเดล ว่ามีวิธีการดังต่อไปนี้ 1.ตั้งทีมงาน 2.ให้ความรู้ 3.กำหนด KV 4.ฝึกปฏิบัติ 5.ติดตามทำต่อเนื่อง 6.เผยแพร่ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากโมเดลชนิดนี้คือ เกิดการเรียนรู้เป็นทีมกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวิสัยทัศน์และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

3. จะนำไปประยุกต์ใช้

  • จะนำสิ่งที่ได้จากการดูงานวันนี้ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในรายวิชาของตนเองโดยใช้รูปแบบ โมเดลปลาทูเข้ามา เพื่อให้นักเรียนในชั้นเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและสามารถที่จะเผยแพร่ความรู้ภายในของนักเรียนให้แก่เพื่อนๆในห้องเรียนได้ 


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท