อนุทิน 137993


kritchaon saisema
เขียนเมื่อ

AAR ครั้งที่ 4 รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

โดย นางสาวกฤชอร สายเสมา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เรื่อง 4 Mat

1.สิ่งที่คาดหวัง

อยากทราบถึงขั้นตอนวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม 4mat ว่ามีรูปแบบอย่างไร และควรจะนำนวัตกรรมนี้มาประยุกต์ใช้ให้ เข้ากับลักษณะงานของตนเองได้อย่างไร

2.ความรู้ที่ได้รับ

ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองในเรื่องที่เรียน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำความรู้ความเข้าใจนั้นไปใช้ได้ สามารถสร้างผลงานที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง รวมทั้งได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ แบ่งผู้เรียนออกเป็น 4 แบบ คือ

ผู้เรียนแบบที่ 1 คือ ผู้เรียนที่มีความถนัดในการรับรู้จากประสบการณ์รูปธรรม ผ่านกระบวนการจัดข้อมูลด้วยการสังเกตอย่างไตร่ตรอง (Why)

ผู้เรียนแบบที่ 2 คือ ผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะสามารถเรียนรู้ความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรมได้เป็นอย่างดี (What )

ผู้เรียนแบบที่ 3 คือ ผู้เรียนที่มีความสามารถ/มีความถนัดในการรับรู้ความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรมแล้วนำสู่การลงมือปฏิบัติ (How)

ผู้เรียนแบบที่ 4 คือ ผู้เรียนที่มีความถนัดในการเรียนรู้ ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วนำสู่การลงปฏิบัติ เขาให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่เป็นการสำรวจ(If)

โดยจัดขั้นตอนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างเต็มที่เป็นการพัฒนาพหุปัญหา 4ส่วน คือ

1. การนำเสนอประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับผู้เรียน

1.1 การเสริมสร้างประสบการณ์ (สมองซีกขวา)

1.2 การวิเคราะห์ประสบการณ์ที่ได้รับ (สมองซีกซ้าย)

2. การเสนอเนื้อหา สาระข้อมูลแก่ผู้เรียน

2.1 การบูรณาการประสบการณ์สร้างความคิดรวบยอด (สมองซีกซ้าย)

2.2 การพัฒนาเป็นความคิดรวบยอด (สมองซีกซ้าย)

3. การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด

3.1 ปฏิบัติตามขั้นตอน (สมองซีกซ้าย)

3.2 การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน (สมองซีกขวา)

4. การนำความคิดรวบยอดไปสู่การประยุกต์ใช้

4.1 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนางาน (สมองซีกซ้าย)

4.2 การนำเสนอผลงานการเผยแพร่ (สมองซีกขวา)

3. การนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน

จากการเรียนครั้งนี้ จะนำนวัตกรรม 4 Mat มาประยุกต์ใช้ในการจัดแผนการเรียนการสอนของตนเองโดยจะเน้นผู้เรียนสำคัญครูมีหน้าที่เป็นโค้ชเพื่อให้คำปรึกษากับนักเรียน และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท