อนุทิน 137921 - xiaomin Li

xiaomin Li
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วันที่ 26กรกฏาคม พ.ศ 2557
1.การเตรียมตัวล่วงหน้า สิ่งที่อยากรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของรายวิชา จุดมุ่งหมาย การวัดและประเมินผลของรายวิชาว่ามีขั้นตอนอย่างไร เนื่องจากคาบนี้เป็นคาบแรกของการเรียนรายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู

2. ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ

- ได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และการวัดประเมินผลของรายวิชาดังกล่าว ว่ามีรูปแบบอย่างไร

สังคมแห่งการเรียนรู้(Learning Society)คือ สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีความต่อเนื่องเป็นปกติในชีวิตประจำวันของคนทุกคน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ของคนทุกคน โดยมีกระบวนการหรือวิธีการที่ทำให้บุคคลหรือสมาชิกในกลุ่มนั้นได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสติปัญญา ความคิดและพฤติกรรม

-นอกจากนี้ยังได้รู้องค์ประกอบที่สำคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ดีนั้น ควรจะประกอบไปด้วยการพัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ เพื่อให้ประชาชนโดยรวมเป็น “บุคคลแห่งการเรียนรู้”

พัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ หลากหลายทั่วถึง ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายพัฒนาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เป็น “องค์ความรู้” จากภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมบูรณาการกับฐานความรู้ใหม่ ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนาของชุมชน พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย กลไกการถ่ายทอดความรู้ ระบบบริหารจัดการการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. จะนำไปประยุกต์ใช้ การนำความรู้ที่ได้จากการเรียนวันนี้ไปประยุกต์ใช้ โดย จะพัฒนาตนเองและนักเรียนให้มีความใฝ่รู้และกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เพราะสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการขับเคลื่อนสังคม ให้เกิดการเคลื่อนไหวพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อยู่ตลอดเวลา
เขียน 04 Oct 2014 @ 12:50 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

จะเป็นประโยชน์มากค่ะ ถ้าเก็บไว้ในบันทึก