อนุทิน 137917 - พรเทพ ช่วยไทย

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่านและมีความสามารถในการอ่านสำนักงาน กศน. เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขการไม่รู้หนังสือและส่งเสริมการอ่านของพลเมืองไทยกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น ชาวไทยมุสลิมในกลุ่มวัยแรงงาน ที่เป็นผู้ไม่รู้หนังสือในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อ ประเภทแบบฝึกเพื่อนำไปใช้เสริมการเรียนการสอนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยจัดทำ “แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนภาษาไทย สำหรับชาวไทยมุสลิมในกลุ่มวัยแรงงาน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” ขึ้นโดยอ้างอิงจากการศึกษาสภาวะการรู้หนังสือของประชากรวัยแรงงานชาวไทยมุสลิมที่เป็นผู้ไม่รู้หนังสือในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวการจัดทำแบบฝึกเสริมทักษะครั้งแรกนำไปใช้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นชาวไทยมุสลิมในกลุ่มวัยแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะเล่มนี้เป็นประโยชน์ในการใช้ภาษาในชีวิตประจำ วันของชาวไทยมุสลิมในระดับดี ถึง ดีมาก สมควรพัฒนาและเผยแพร่ต่อไป สำนักงาน กศน. จึงได้พัฒนา “แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนภาษาไทย สำหรับชาวไทยมุสลิมในกลุ่มวัยแรงงาน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” ประกอบด้วยแบบฝึก ๕ ชุด คือ

ชุดที่ ๑ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียง
ชุดที่ ๒ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคล่อง
ชุดที่ ๓ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเข้าใจความหมาย
ชุดที่ ๔ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และสรุปใจความ
ชุดที่ ๕ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาไทย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกเสริมทักษะที่พัฒนาขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียนในการส่งเสริมการรู้หนังสือและส่งเสริมการอ่านต่อไป

ผลงานนี้เป็นผลงานทางการศึกษาของ สำนักงาน กศน. เพื่อให้ครู กศน. เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน กศน.นำไปศึกษา ตลอดจนนำไปเป้นแนวทางในการพัฒนาการปฎิบัติงาน กศน

เขียน 04 Oct 2014 @ 11:00 ()


ความเห็น (0)