อนุทิน 137836 - วัชชิระ วรรณปะเข

 
บันทึก(After Action Review)/Reflection

เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

นายวัชชิระ วรรณปะเข รหัส 56D0103212

รุ่น 13 ภาคเรียนที่ 1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้สอน ผศ.ดร. อดิศร เนาวนนท์

 1. สิงที่คาดหวัง

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. สิ่งที่ได้รับจาการอบรม

จากการศึกษาวิเคราะห์ภาพลักษณ์ที่สำคัญคือเด็กไทยยุคนี้ต้องเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และ พลโลกที่มีคุณภาพมีทักษะสำคัญที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันอย่างมีความสุข ด้วยความมีคุณธรรม และจริยธรรม และกลุ่ม 4R : เมื่อมีการจัดกลุ่มย่อยแบ่งเป็น 3 ทักษะ หลักที่ควรเน้น คือ

1.1Literacy การรู้หนังสือคือ ความสามารถอ่านอย่างเข้าใจและเขียนอย่างมีคุณภาพ การเขียนบทความ โครงงาน รายงานวิชาการตลอดจนการนำเสนอด้วยวาจา

1.2 Numeracy การรู้เรื่องจำนวน คือทักษะ การใช้ตัวเลข ด้านความน่าจะเป็น สถิติ ทักษะการชั่ง วัด ตวง รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงประมาณ

1.3 Reasoning การใช้เห็นผลคือความสามารถในการอุปนัย นิรนัย การให้คำตอบแบบคาดคะเน การอุปมา อุปมัย และการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม

ลักษณะครูไทยและเด็กไทยที่พึงประสงค์ในยุคที่ 21

ทักษะเพื่อการเป็นครูมืออาชีพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ครูต้องมีทักษะ 7C ทักษะทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

1. C₁: Curriculum development การพัฒนาหลักสูตร ครูต้องออกแบบสร้างหลักสูตรรายวิชา ทั้งรายวิชาพื้นฐานและ รายวิชาเพิ่มเติม ครูต้องเขียนแผนจัดการเรียนรู้เน้นเด็กเป็นสำคัญสามารถเน้นได้ทั้งครูและเด็กเป็นศูนย์กลางโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งแหล่งเรียนรู้

2. C₂: Child-Centered approach การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง

3. C₃: Classroom Innovation implementation การนำนวัตกรรมไปใช้

4 C₄: Classroom authentic assessment การปะเมินตามสภาพจริง

5. C₅: Classroom action research การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

6. C₆: Classroom management การจัดการชั้นเรียน

7. C₇: Character enhancement การเสริมสร้างทักษะ

การพัฒนาครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นการพัฒนาทักษะ 7C ครูต้องมีจิตวิญญาณครู มีคุณธรรมจรรยาบรรณครู หรือเรียกว่า ความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม หรือเป็น Ethics Character และทักษะสำคัญอย่างยิ่งสำหรับครูยุคใหม่ เพื่อสร้างเด็กยุคใหม่เป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ครูต้องเป็นผู้มีสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์ หรือเป็น Electronics person

ลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 =E₁xE₂ (CIAC)

E₁ = Ethics Character ความเป็นคนทีมีจริยธรรม

E₂ = Electronics person ความเป็นทีมีสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์

C = Curriculum Competency สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร

I = Instructional Competency สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน

A = Assessment Competency สมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนรู้สู่

การทำวิจัย ปฏิบัติการในชั้นเรียน

C = Classroom Management Competency สมรรถนะด้านการจัดการ

ชั้นเรียนเพื่อบรรยากาศเชิงบวก

กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้เสริมสร้างผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  • 1.วิธีการสอน สอนแบบสืบสอบ สอนแบบโครงงาน สอนแบบอุปนัย
  • 2.รูปแบบการสอน เช่น CIPPA
  • 3.แนวการสอน เช่น เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง โครงงานเป็นฐาน ใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น
  • 4.เทคนิคการสอน เช่น การใช้คำถาม รูปแบบร่วมมือ การเสริมสร้างพหุปัญญา เป็นต้น

การสอนเป็นศาสตร์และศิลป์ เพราะเป็นลักษณะเฉพาะของคนแต่ละคนในกาถ่ายทอดความรู้ผู้สอนรู้วิธีการถ่ายทอด มีความรู้ รู้เทคนิคการถ่ายทอด ผู้สอนใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสนใจเรียน นั่นคือศิลปะทางการสอน เช่นการถ่ายทอดโดยน้ำเสียงท่าทาง ภาษา หรือการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนและบรรยากาศทางจิตใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • 3. นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตการทำงาน

สามารถนำมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนให้หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญก่อนการออกแบบการเรียนการสอนครูต้องวิเคราะห์ผู้เรียน โดยใช้เทคนิคที่หลากหลายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด

เขียน 03 Oct 2014 @ 12:57 ()


ความเห็น (0)