อนุทิน 137835 - วัชชิระ วรรณปะเข

 
บันทึกอนุทิน เรื่อง Knowledge Management (KM)

วิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

นายวัชชิระ วรรณปะเข รหัส 56D0103212

รุ่น 13 ภาคเรียนที่ 1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้สอน ผศ.ดร. อดิศร เนาวนนท์

1. ความคาดหวังที่จะได้รับ

การใช้ KM ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

2. ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ

คนเราจะเกิดความรู้ได้จะต้องมีการแสวงหา มีการสังเกต มีการจดจำมีการจดบันทึกแล้วนำความรู้นั้นมาจัดระบบของความรู้ให้เป็นขั้นตอนแล้วผสมผสานเกิดเป็นความรู้และปัญญา ดังเช่น Hideo Yamazaki ได้จัดความรู้ไว้ดังนี้

Wisdom
Knowledgee
Information
Data

KM หมายถึง กระบวนการนำความรู้ประสบการณ์ที่มีอยู่หรือที่ได้จากการเรียนรู้มาใช้ประโยชน์สูงสุด ความรู้ที่อยู่ในตัวของคนเรานั้นจะมีอยู่ 2 แบบ คือ

1. Tacit Knowledge คือ ความรู้เดิมที่อยู่ในตัวบุคคล

2. Explicit Knowledge คือ ความรู้ที่ได้จากภายนอก ประสบการณ์ ทักษะต่างที่เราได้รับจากภายนอก

ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้ของ KM คือ การนำความรู้ที่ได้จากภายนอก ประสบการณ์ ทักษะต่างที่เราได้รับมาผสมผสานกับความรู้เดิมที่เรามีอยู่แล้วทำให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ขึ้นสามารถที่จะนำไปต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ ซึ่งเราจะนำ KM ไปใช้โดยกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้

1. การสร้าง

2. การรวบรวม

3. การจัดเก็บ

4. การแลกเปลี่ยน

5. การนำไปใช้

สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่จะ KM ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนาองค์การต่อไป

3. การนำความรู้ไปใช้

การนำ KM ไปใช้ประโยชน์ คือ การนำเอาความรู้จากบุคคลที่ได้ถ่ายทอดไม่ว่าการอ่าน การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดลอง เป็นต้น มาผสมผสานความรู้เดิมของเราที่มีอยู่แล้วทำให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาหน่วยงานหรืออค์การของเราให้มีความเข้มแข็ง หรือมีความก้าวหน้าทันยุคทันสมัยก้าวทันวิถีชีวิตปัจจุบันได้ เช่น ความเรื่องการอ่านทำนองเสนาะอย่างไรให้ไพเราะ จะออกเสียงอย่างไร เอื้นเสียง กันเสียง หรือทอดเสียงอย่างไร ให้เกิดความรู้สึกหรือจินตนาการของผู้ฟังให้มากที่สุด ซึ่งความรู้นี้สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจได้ โดยทางลายลักษณ์อักษร หรือทางสื่อเทคโนโลยีต่างที่สามมารถเผยแพร่ให้คนได้ศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ต่อไปได้

4.บรรยากาศในห้องเรียน

การอธิบายของอาจารย์มีความชัดเจน มีการยกตัวอย่างทำให้เข้าใจเนื้อหาและมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่ยังไม่เข้าใจทุกคนในห้องเรียนให้ความสนใจตลอดเวลา  

เขียน 03 Oct 2014 @ 12:54 ()


ความเห็น (0)