อนุทิน 137834 - วัชชิระ วรรณปะเข

 
บันทึกอนุทิน วิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

นายวัชชิระ วรรณปะเข รหัส 56D0103212

รุ่น 13 ภาคเรียนที่ 1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้สอน ผศ.ดร. อดิศร เนาวนนท์

1.สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

การเรียนวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อต้องการวิธีการในการจัดองค์ความรู้ขององค์กรให้เป็นระบบ แนวทางการจัดการองค์ความรู้ที่อยู่ในองค์กรณ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะต่างๆของบุคคลในองค์กรณ์

2. ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้

สังคมแห่งการเรียนรู้ คือ ลักษณะของหน่วยงานหรือชุมชนที่ดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องพร้อม ๆ กัน เกี่ยวกับเรื่องอนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ป้องกัน คุ้มครอง พิทักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ และปลูกจิตสำนึกให้แก่สมาชิกให้เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผ่านผู้รู้ สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจากองค์ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งทำให้สมาชิกสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะและมีระบบการจัดการความรู้ที่ดี รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกกลุ่มสมาชิก ตลอดจนสามารถใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานหรือชุมชนนั้น

การสร้างบุคคลให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้นั้นต้องมีลักษณะดังนี้

1. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการเรียนรู้

2. ใฝ่รู้ในการเรียนรู้ สร้างกระบวนการเรียนนรู้ด้วยตนเอง

3. มีโอกาสและเลือกที่จะเรียนรู้อยู่อย่างต่อเนื่อง

4. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา

การที่จะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้นั้น ทุกคนจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในสังคม มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในสังคม มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ รับข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี เข้าถึงระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ทันสมัยเลือกที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญจะต้องมีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้

3. การนำความรู้ไปใช้

สามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรณ์มาจัดระบบและเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านั้นให้ผู้อื่นได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิธีการต่าง ๆเช่น การเผยแพร่ผ่านสืออิเล็กทรอนิคส์ เว็ปไซต์ ที่ผู้สนใจสามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้นได้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

เขียน 03 Oct 2014 @ 12:52 ()


ความเห็น (0)