อนุทิน 137832 - วัชชิระ วรรณปะเข

 
บันทึก(After Action Review)/Reflection วิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

นายวัชชิระ วรรณปะเข รหัส 56D0103212

รุ่น 13 ภาคเรียนที่ 1สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้สอน ผศ.ดร. อดิศร เนาวนนท์

1. ความคาดหวังที่จะได้รับ

( Learning Organization : LO ) มีความสำคัญอย่างไรกับการจัดการเรียนการสอน มีแนวทางในการสร้างองค์ความรู้อย่างไร

2. ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ

องค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning Organization : LO ) ผู้บริหารที่ดี ต้องรู้จักส่งเสริม การเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร ให้องค์กรของตนเกิดเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” เพราะ “การเรียนรู้” จะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่ มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หลุดพ้นจากความคิดที่คับแคบ เชื่อมโยงกับโลกความจริง ความสุข (Instant Happiness) ลักษณะของ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) คือการขยายความรู้ระดับต่างไปยัง บุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์กร

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีการกระจายการบริหารไปยังส่วนต่าง ๆ ลักษณะของ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) จะต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสม มีวัฒนธรรมเรียนรู้ในองค์กร การเพิ่มอำนาจในการปฏิบัติงาน ต้องมีการตรวจสอบ ทุกคนต้องมีส่วนสร้างและถ่ายโอนความรู้ ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุน เน้นความมีกลยุทธ์ มีบรรยากาศที่เกื้อหนุน ทำงานเป็นทีม มีวิสัยทัศน์

( Learning Organization : LO ) จะเป็นตัวที่จะช่วยพัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพอย่างเติมที่ กล่าวคือ เมื่อบุคคลภายในหน่วยงานมีการรับเอาความรู้จากสังคมภายนอกเข้ามาแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลกรภายในหน่วยงานแล้วนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาหน่วยงานของตนให้มีความเข้มแข็งทันสมัยในยุคปัจจุปันและขยายความรู้ที่ได้ไปยังองค์กรที่ใหญ่ขึ้นเพื่อพัฒนาต่อไป

3. การนำความรู้ไปใช้

องค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning Organization : LO ) ที่นำไปใช้ในสถานศึกษาหรือโรงเรียน คือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นอกเหนือจากห้องสมุด เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต การเรียนผ่านระบบออนไลน์ หรือนำสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยสะดวก รวดเร็ว ตรงตามจุดประสงค์มาใช้ในการจัดการเรีนรู้ของผู้เรียน ให้มีผลสมฤทธิ์ดีขึ้น

4. บรรยากาศในห้องเรียน

การอธิบายของอาจารย์มีความชัดเจน มีการยกตัวอย่างทำให้เข้าใจเนื้อหาและมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่ยังไม่เข้าใจทุกคนในห้องเรียนให้ความสนใจตลอดเวลา   

เขียน 03 Oct 2014 @ 12:51 ()


ความเห็น (0)