อนุทิน 137830 - วัชชิระ วรรณปะเข

 
บันทึก(After Action Review)/Reflection เรื่อง Child Center (การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ)

วิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

นายวัชชิระ วรรณปะเข รหัส 56D0103212

รุ่น 13 ภาคเรียนที่ 1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้สอน ผศ.ดร. อดิศร เนาวนนท์

1.สิ่งที่คาดหวัง

วิธีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนการสอนตามความถนัดของผู้เรียน

2. ความรู้ที่ได้รับ

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยึดหลักคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพตามแนวทางที่ถนัด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนหรือจัดกิจกรรมผู้สอนต้องวิเคราะห์ผู้เรียนว่าผู้เรียนถนัดการใช้สมองด้านไหน ถ้าใช้สมอง ต้องค้นหาความสามารถของผู้เรียนออกมาให้ได้ ต้องสังเกต พิจารณาผลการเรียน สำรวจความสามารถผู้เรียน หลังจากนั้นการจัดการเรียนเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ยืดหยุ่นสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนได้ตามแนวทางวิธีที่ตนถนัด

  • การจัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT เป็นรูปแบบหนึ่งที่ให้ความสำคัญต่อความแตกต่างระหว่าง

บุคคล ซึ่งสอดคล้องกับผู้เรียนที่มีความสามารถของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง มุ่งพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีก คือซีกซ้ายและซีกขวาไปพร้อมๆกันทฤษฏี 4MAT ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ประสบการณ์ ผู้เรียนสามารถสร้างจินตนาการเองได้สร้างความรู้ได้ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีพหุปัญญา ที่อธิบายความสามารถของเด็กที่แตกต่างกัน 10 ด้าน และเด็กแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากการใช้ความสามารถเป็นพื้นฐานการเรียนรู้

4. นำไปใช้ในชีวิต

นำทฤษฏี 4MAT การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้กับผู้เรียนทีมีความแตกต่างด้านสมองเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดสามารถพัฒนาทักษะต่างๆได้ดี โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้ในการทำกิจกรรมเห็นความสำคัญกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีคุณค่าพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆกับเพื่อน

เขียน 03 Oct 2014 @ 12:48 ()


ความเห็น (0)