อนุทิน 137783 - พิภพ ก้านก่ำ

  ติดต่อ

 ผู้นำ หมายถึง ผู้ที่มีอิทธิผลเหนือคนอื่น มีความกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ นำพาองค์การโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเสียสละ มีศิลปะในการบริหารจัดการ และนำพงองค์การไปสู้ความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้

  เขียน:  

ความเห็น (0)