อนุทิน 137779 - usasst

usasst
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อนุทินครั้งที่5   รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)
โดย นางสาวอุษา สระสันเทียะ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รหัสนักศึกษา 57D0103126
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ 2557
1.การเตรียมตัวล่วงหน้า สิ่งที่อยากรู้ อยากมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การจัดองค์ความรู้ว่ามีรูปแบบการจัดอย่างไรกระบวนการบริหารความรู้
2. ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ ได้ทราบประเภทของความรู้ว่ามีอะไรบ้างและอยู่ที่ใคร การที่เราจะสามารถจัดการกับความรู้ภายในองค์กรณ์ได้นั้น เราต้องรู้ถึงวิธีการและความต้องการขององค์กรณ์ ว่ามีความต้องการอย่างไร หลังจากนั้น เราก็นำกระบวนการ Mind mapping ของมาช่วยในการค้นหาความรู้ เป็นการระบุถึงจุดประสงค์อย่างชัดเจน โดยเริ่มจากการค้นหา วางแผนในการแสวงหาความรู้ว่าจะแสวงหาอย่างไร เน้นการกระบวนการสร้างความรู้จากความรู้ที่ภายในองค์กรณ์มีอยู่แล้ว จากนั้นก็ให้สมาชิกในองค์กรณ์แลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งการแลกเปลี่ยนความรู้นั้นทำได้จากการที่นำความรู้เดิมมาบูรณาการกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ และนำความรู้ที่ได้มาทำเป็น Mind mapping เป็นการรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบและบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของความรู้ได้อย่างชัดเจน กระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น จึงประกอบไปด้วย การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่องค์กรณ์จะได้รับ
3. จะนำไปประยุกต์ใช้ ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนวันนี้ไปประยุกต์ใช้ โดยการเริ่มจากแลกเปลี่ยนความรู้ที่ตัวเองกับผู้อื่น และจะจัดทำความรู้เหล่านั้นให้มีความเป็นระบบระเบียบเพิ่มขึ้น โดยใช้ Mind mapping เข้ามามีส่วนร่วม\
เขียน 02 Oct 2014 @ 08:13 ()


ความเห็น (0)