อนุทิน 137776 - usasst

usasst
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

AAR ครั้งที่4 รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

โดย นางสาวอุษา สระสันเทียะ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เรื่อง 4mat

สิ่งที่คาดหวัง

มีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการนำ 4 mat มาใช้ในพัฒนาด้านหลักสูตรและการสอนได้อย่างถูกวิธี

ความรู้ที่ได้รับ

4mat คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสมองทั้ง2ซีกอย่างสมดุลกันแบ่งผู้เรียนออกเป็น4แบบ Type1 เป็น Imagination learners ถนัดใช้จินตนาการ รับรู้จากประสบการณ์จริงชอบสงสัย (Why) Type2Analysis learners ถนัดคิดวิเคราะห์ ข้อเท็จจริง (What) Type3Commonsense learners ถนัดใช้สามัญสำนึกรวบยอดแบบนามธรรม (How) Type4 Dynamic learners ถนัดการนำไปใช้หลังจากลงมือปฏิบัติ ค้นพบสิ่งที่รู้แล้วก็จะคิดต่อว่าจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร (If) นอกจากนี้4mat ยังเชื่อว่า คนทุกคนมีความเป็นพหุปัญญา การพัฒนาสมองซีกซ้ายจะเกี่ยวกับ ภาษา การฟัง วิเคราะห์ คำนวณ วิทยาศาสตร์ ส่วนสมองซีกขวาจะเกี่ยวข้องกับจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ ศิลปะ ดนตรี

แบ่งขั้นตอนการเรียนรู้ออกเป็น8ขั้นตอน คือ

1. สร้างประสบการณ์เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ (ขวา)

2. วิเคราะห์ประสบการณ์กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ (ซ้าย)

3. ปรับปรุงประสบการณ์ให้เป็นความคิดรวบยอด (ขวา)

4. พัฒนาความคิดด้วยข้อมูล หาองค์ความรู้ใหม่ๆ (ซ้าย)

5. ทำตามแนวคิด (ซ้าย)

6. สร้างชิ้นงานตามความถนัดความสนใจ (ขวา)

7. วิเคราะห์ผลนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ (ซ้าย)

8. เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น (ขวา)

ในการจัดการเรียนสอนแบบ 4 mat ครูผู้สอนจึงมีหน้าที่เป็น โค้ช 

การนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน

จากความรู้ที่ได้ทำให้มีความชัดเจนและนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้เพื่อบูรณาการ 4 mat ให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนของตนเอง

เขียน 01 Oct 2014 @ 20:38 ()


ความเห็น (0)