อนุทิน 137775 - usasst

usasst
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อนุทินครั้งที่2 รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)
โดย นางสาวอุษา สระสันเทียะ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รหัสนักศึกษา 57D0103126
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ 2557
1. การเตรียมตัวล่วงหน้า 
สิ่งที่รู้มาก่อน 
        การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้นั้น มี 2 ทาง คือ ต้นทางและปลายทาง โดยใช้กระบวนการ KM การจัดการความรู้เข้ามาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในกระบวนการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
สิ่งที่อยากรู้
      หลักการ แนวทาง และความสำคัญของการจัดความรู้องค์ประกอบที่สำคัญในการจัดความรู้ เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  อย่างถูกต้องเป็นระบบ มีการบูรณาการความรู้ให้เกิดขึ่้นระหว่างการเรียน
2.ความรู้ความเข้าใจ
     เข้าฟังการเสวนา เรื่องหลักสูตรและการสอนของประเทศในอาเซียน มีประเทศดังต่อไปนี้ ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ เวียดนาม และ กัมพูชา ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน
- ฟิลิปปินส์ มีหลักสูตรและการสอน ที่เน้นภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น แต่เดิมฟิลิปปินส์ได้เป็นเมืองขึ้น การศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์มีการแข่งขันสูง การศึกษาขั้นพื้นฐานของฟิลิปปินส์ใช้หลักสูตร K 12 Program อนุบาล 1 ปี ประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 2ปี อนุบาลเรียนภาษาพื้นเมือง กิจกรรมนันทนาการ มัธยมต้นเน้นภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ หากเรียนจบมัธยมต้นจะได้ใบประกาศนียบัตร COC มัธยมปลายเตรียมเข้าสู่มหาวิทยาลัย มี7 วิชาพื้นฐาน จบมัธยมปลายได้ใบประกาศนียบัตร level 12
- เวียดนาม หลักสูตรและการสอน มี12 ปี ประกอบด้วย อนุบาล 3-5 ปี การศึกษาสามัญ 5-4-3  ประถม 5 มัธยมต้น 6-9 มัธยมปลาย 10-12 เน้นการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง เทคโนโลยี ภาษาที่3 การฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพ
- สิงค์โปร์ ระบบการศึกษา เน้นพัฒนาคนให้มีศักยภาพที่ดี การศึกษาของสิงค์โปร์รับมาจาก ประเทศอังกฤษ มึ4 เทอม โดยเรียน อนุบาล 2 ปี ประถมศึกษา 6 ปี จบประถมต้องสอบ PSLE เพื่อนำผลคะแนนไปเข้าเรียนมัธยมศึกษา
- กัมพูชา หลักสูตร 5:4:2 อนุบาล 1 ปี ประถมศึกษา 4 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี อาชีวะศึกษา 1-3 ปี อุดมศึกษา 4 ปี
3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เรียน
- การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของแต่หละประเทศ มีวิธีการดำเนินการที่แตกต่างกัน แต่ที่เหมือนกัน คือหลักสุตรการศึกษา จะเป็น 12 ปี ภาษาที่เน้นคือภาษาอังกฤษ
4. บรรยากาศในการเรียน
- มีการเสวนาเกี่ยวกับระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละประทเศในอาเซียน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของแต่ละประเทศ ทำให้เห็นภาพชัดของระบบการศึกษาของแต่ละประทเศ และรู้ถึงจุดบอดของการศึกษาประเทศเรา เมื่อเทียบกับประเทศบ้าน 

เขียน 01 Oct 2014 @ 20:34 ()


ความเห็น (0)