อนุทิน 137772 - usasst

usasst
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บันทึกอนุทินครั้งที่3 รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

โดย นางสาวอุษา สระสันเทียะ รหัสนักศึกษา 57D0103126 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เรื่อง AAR และ องค์ประกอบของ LO วันที่ 10 สิงหาคม 57

  • 1.ความคาดหวังก่อนเข้าเรียน
  • อยากทราบถึงองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO) ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีรูปแบบอย่างไร และ การทำ AAR มีกระบวนการอย่างไร
  • 2.ได้เรียนรู้อะไรแล้วคิดอะไรต่อ
  • ได้เรียนรู้การทำ AAR ว่ามีวิธีทำอย่างไร AAR ทำให้รู้ว่าเรียนรู้อะไร ความรู้ที่ได้นั้นมีคุณค่าต่ออนาคตอย่างไร เป็นเครื่องมือการจัดการความรู้อีกอย่างนึง และภายในคาบเรียนผู้สอนได้แนะนำอธิบายวิธีการสมัคร www.gotoknow.org ซึ่งเป็นเว็ปที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อีก1ที่ ที่เราสามารถจะนำความรู้ของมาเขียนลงเว็ปบล็อกเพื่อเผยแพร่ต่อผู้อื่น
  • องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่เราสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เรามีไปสู่ผู้อื่น เพื่อเป็นการการเผยแพร่ทักษะเทคนิคที่เรามีต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ยังเป็นองค์การที่บุคคลสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการเรียนรู้วิธีการที่จะเรียนรู้ ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ จะประกอบไปด้วยความกระตือรื้อร้น มีโครงสร้างที่เหมาะสม สามารถยืดหยุ่นต่อการสอน มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การอยู่เสมอ คือมีนิสัยใฝ่รู้ มีแรงจูงใจในการหาสิ่งใหม่ๆ มีการเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพ ทำงานเป็นทีม และมีวิสัยทัศน์ที่ดี
  • องค์การแห่งการเรียนรู้จึงเป็นที่ๆ บุคคลสามารถแสดงศักยภาพและนำความรู้ของตนเองมาเผยแพร่ต่อกัน โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยผ่านสื่อหรือเทคนิคต่างๆ แต่สิ่งที่เหมือนกัน คือ บุคคลในองค์การต้องมีนิสัยที่ใฝ่รู้ มีทักษะและกระบวนการคิด และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

3.จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร

  • จะนำความรู้ที่ได้จากการเรียน AAR มาปรับปรุงวิธีการเขียนของอนุทินตัวเองให้ดีขึ้น ส่วนความรู้เรื่อง องค์การแห่งการเรียนรู้ ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่มีอยู่แล้วให้ชัดเจนขึ้น และสามารถนำเอาลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้มาประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของตนเอง เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
เขียน 01 Oct 2014 @ 19:42 () แก้ไข 01 Oct 2014 @ 19:42, ()


ความเห็น (0)