อนุทิน 137771 - usasst

usasst
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

AAR ครั้งที่2 รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

โดย นางสาวอุษา สระสันเทียะ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เรื่อง การอบรม Flipped classroom วันที่ 9 สิงหาคม 57


  • 1.ความคาดหวังก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
  • คาดหวังที่จะอยากรู้ถึงลักษณะของนวัตกรรม Flipped classroom ว่ามีลักษณะและวิธีการอย่างไรมีองค์ประกอบอย่างไรในการเข้ามามีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
  • 2.ได้เรียนรู้อะไรแล้วคิดอะไรต่อ
  • Flipped classroom หรือห้องเรียนกลับทาง เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลาและรวดเร็ว แนวคิดหลักของ Flipped classroom คือ “เรียนที่บ้านทำการบ้านที่โรงเรียน” อะไรที่เป็นเนื้อหาต้องปรับเปลี่ยน การเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ทั้ง2ฝ่ายระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนเอง มีการบูรณาการ PBL และ PCL เข้าด้วยกัน PBL จะเป็นการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการแสวงหาความรู้ที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้จากหนังสือหรืออินเตอร์เน็ต โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้คำแนะนำเน้นผู้เรียนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้จริง PCL เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีการรวมตัวกันของผู้สอน ทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญของ Flipped classroom ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้ในชีวิตและการทำงาน การเรียนรู้และนวัตกรรม และด้านสารสนเทศเทคโนโลยี ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน
  • 3.จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร
  • จากการอบรม นั้นสามารถนำมาประยุกต์ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองจากปัญหาที่ตัวเองสนใจ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาส่วนสร้างองค์ความรู้ดังกล่าว
เขียน 01 Oct 2014 @ 19:41 ()


ความเห็น (0)