อนุทิน 137755 - บุษยมาศ

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๖ แฟ้ม

        - แก้ไขปัญหางานบุคคล เกี่ยวกับกรอบอัตรากำลัง การแต่งตั้งรองผอ.สำนัก การจัดสรรงบประมาณ

          ให้กับอาจารย์ + เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา + ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในกองฯ

(บ่าย) - ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย + พนักงานราชการในกองฯ

เขียน 01 Oct 2014 @ 11:59 ()


ความเห็น (0)