อนุทิน 137738 - sunee leknok

บันทึกอนุทินครั้งที่ 5

รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

ผู้สอน  ผศ. ดร. อดิศรเนาวนนท์

โดย  นางสาวสุนีย์เลขนอกรหัสนักศึกษา 57D0103118ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรและการสอน

วันที่  24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557E-mail[email protected]

…………………………………………………………………………………………………………………………

ความคาดหวัง

มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ความรู้ที่จะสร้างองค์สัมฤทธิ์ให้นักเรียนความรู้มีอะไรบ้างอยู่ที่ใครในรูปแบบใดอยู่ที่ใครและสามรถที่จะบริหารจัดการอย่างไรบ้าง

ความรู้ที่ได้

การที่จะรู้ว่า ความรู้มีอะไรบ้างอยู่ที่ใคร มีรูปแบบใดบ้างอยู่ที่ใคร หรือเทคนิควิธีการสอนการเขียนแผนหรือการพัฒนาหลักสูตรนั้นจะต้องมีการสำรวจ ตรวจสอบว่าองค์กรต้องการอะไรบ้างดังนั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินด้วยวิธีการค้นหาความรู้อาจทำในรูปแบบของ My Mappingในการค้นหาความรู้ต้องมีการระบุให้ชัดเจน เช่น การจัดทำ KM ในการจาดการชั้นเรียนการทำ KM ในการบริหารงานวิชาการโดยเริ่มจากการค้นหาและวางกรอบในการจัดทำต่อมาแสวงหาความรู้ถ้ารู้ว่าไม่มีความรู้ในองค์กรหรือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนอาจทำได้โดยการเน้นการสร้างความรู้จากความรู้เดิม การแลกเปลี่ยนความรู้ หรือการนำความรู้จากภายนอกเข้าสู่องค์กรก็ได้แต่ถ้ารู้ว่ามีความรู้อยู่แล้วอาจทำเป็นรูปแบบ My Mappingแล้วรวบรวมออกมาโดยมีการจัดอย่างเป็นระบบมีความสำพันธ์กัน เป็นหมวดหมู่ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้สะดวกในการใช้และต้องมีการประมวลความรู้ และเข้าถึงความรู้ มีความจำเป็นเพื่อความถูกต้องและความเหมาะสมกับความรู้สิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจจัดทำเอกสาร จัดทำหลักฐานข้อมูลจัดทำสมุดหน้าเหลืองโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ง่ายและรวดเร็วขึ้นดังนั้นวงจรแห่งการเรียนรู้จะประกอบไปด้วยการนำความรู้ไปใช้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ปัจจัยที่จะทำให้การทำ KM ประสบความสำเร็จคือผู้นำต้องเข้าใจเข้าถึงและตระหนักถึงประโยชน์ที่องค์การจะได้รับ KM

ดังนั้นถ้ามีการทำจัดทำ KM ขึ้นจะเห็นได้ว่ามีประโยชน์มากเป็นการเก็บความรู้ไว้เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งอาจเก็บรวบรวมได้หลายรูปแบบstorytellingหรือ Web gotoknow ก็ได้

จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร

ความรู้ที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยการนำความรู้ที่มีอยู่และแลกเปลี่ยนความรู้กับครูในโรงเรียน โดยเริ่มจากการสนทนาเรื่องของนักเรียนวิธีการสอนต่างๆถือว่าเป็นการเริ่มเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เขียน 30 Sep 2014 @ 21:12 ()


ความเห็น (0)