อนุทิน 137736 - sunee leknok

อนุทินครั้งที่ 3

รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

ผู้สอน  ผศ. ดร. อดิศรเนาวนนท์

โดย  นางสาวสุนีย์เลขนอกรหัสนักศึกษา 57D0103118ระดับปริญญาโทภาคพิเศษสาขาหลักสูตรและการสอน

วันที่  10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557[email protected]

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. ความคาดหวัง

มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง LO และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

2.ความรู้ที่ได้รับ

AAR(After Action Review)

ได้เรียนรู้เรื่องการทำ AAR ว่ามีวิธีการอย่างไรการทำ AARเป็นวิธีการจัดเก็บข้อมูลอีกหนึ่งรูปแบบที่เคยถูกนำมาใช้ในปี 1970 ในช่วงสงคราม โดยหลักการบันทึกมีลักษณะเป็น ก่อนทำ --- ขณะทำ ---หลังทำซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

LO (Learning Organization)

LOคือ คนในองค์กรได้ขยายขอบเขต หรือความรู้ ความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องทั้งภายใน ระดับบุคคลระดับกลุ่มและระดับองค์กรเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่บุคคลต่างต้องการอย่างแท้จริงเป็นองค์กรที่มีความคิดใหม่ๆมีการแตกแขนงความคิดที่ได้รับการยอมรับและเอาใจใส่เป็นองค์กรที่บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องภายในองค์กรที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ร่วมทั้งมีการจัดหา จัดสร้างถ่ายโอน ความรู้ และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนอันเป็นผลมาจากการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆองค์กรมีเป้าหมายเพื่อเป็นองค์กรที่มีคุณภาพและสามารถดำรงอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของสังคมโลกซึ่งมีลักษณะโครงสร้างที่เหมาะสมสามารถยืดหยุ่น และคล่องตัวมีวัฒนธรรมการเรียนรู้อยู่เสมอมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แต่ละบุคคลมีนิสัยใฝ่รู้มีการสร้างแรงจูงใจเปิดโอกาสให้บุคคลเรียนรู้ได้อย่างอิสระเพื่อปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันมีบรรยากาศที่เกื้อหนุนทำงานเป็นทีมและมีวิสัยทัศน์ที่ดี

ดั้งนั้นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงโดยบุคคลสามารถแสดงความรู้ ความสามารถ ของตนเองแล้วนำมาเผยแพร่ต่อกันโดยอาจใช้วิธีการแตกต่างกันเพื่อเผยแพร่ทักษะ เทคนิคที่เรามีต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

3.การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

จากความรู้ที่ได้ทำให้มีความชัดเจนและนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเริ่มที่ตนเองก่อนเพื่อจะก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

เขียน 30 Sep 2014 @ 20:56 ()


ความเห็น (0)