อนุทิน 137733 - sunee leknok

อนุทินครั้งที่ 1

รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

ผู้สอน  ผศ. ดร. อดิศรเนาวนนท์

โดย  นางสาวสุนีย์เลขนอกรหัสนักศึกษา 57D0103118ระดับปริญญาโทภาคพิเศษสาขาหลักสูตรและการสอน

วันที่  26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557E-mail  [email protected]

…………………………………………………………………………………………………………………………………

1. ความรู้ที่ได้

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้มีความสำคัญมากต่อมนุษย์ควรมีการส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดั้งนั้นพวกเราทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนและทุกส่วนอยู่เสมอเพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดชีวิตการที่จะเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ต้องเริ่มจากตัวเองก่อนโดยบุคคลแห่งการเรียนรู้มีลักษณะดังนี้

  • *ตระหนักถึงความสำคัญแห่งการเรียนรู้
  • *มีทักษะกระบวนกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
  • *มีความใฝ่รู้สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  • *เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

การเรียนรู้คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอก

2. บรรยากาศการเรียน

เป็นการเรียนในรูปแบบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผู้สอนทำให้เห็นมุมมองทัศนคติที่หลากหลายจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันพร้อมทั้งอาจารย์เป็นจุดศูนย์กลางที่เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์จากเรื่องที่อาจารย์ยกตัวอย่างขึ้นมาทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของรายวิชานี้ไม่น่าเบื่อเพราะสามารถนำมาเชื่อมโยงใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

3. การนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน

นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันมีการปรับแนวความคิดเรื่องการสอน เน้นกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

4. สิ่งที่คาดหวัง

มีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้นำรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยสามารถนำกระบวนการเรียนรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุด


เขียน 30 Sep 2014 @ 20:42 ()


ความเห็น (0)