อนุทิน 137728 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมรอบที่ ๒ ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

(บ่าย) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๙ แฟ้ม

         - ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มในการเข้าสู่ตำแหน่ง

            จากระดับปฏิบัติการของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งชำนาญการ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)