อนุทิน 137728 - บุษยมาศ

๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมรอบที่ ๒ ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

(บ่าย) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๙ แฟ้ม

         - ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มในการเข้าสู่ตำแหน่ง

            จากระดับปฏิบัติการของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งชำนาญการ

เขียน 30 Sep 2014 @ 15:27 () แก้ไข 30 Sep 2014 @ 15:56, ()


ความเห็น (0)