อนุทิน 137680 - นางอัมพร นันทะเสนา

บันทึกอนุทิน สรุปความรู้ของการเรียนและบรรยากาศในห้องเรียน วันที่ 27 กรกฎาคม 2557

ผู้เรียนทราบรายละเอียดของการเรียนรายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รหัสวิชา 102611การเขียนคำอธิบายรายวิชาและจุดมุ่งหมายของรายวิชามาจากคำอธิบายรายวิชา

ความหมายของสังคมแห่งการเรียนรู้ในกรอบแนวคิด คือ สังคมไทยในอนาคตจะเป็นสังคมฐานความรู้และนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นในการพัฒนาจะต้องส่งเสริมเพื่อให้คนไทยทุกคนมีความเสมอภาคกันอย่างต่อเนื่องและตลอดไป ดังตัวอย่างเช่น เด็กทารกที่ออกจากครรภ์มารดา เมื่อเขาเจริญเติบโตขึ้นตามพัฒนาการเด็กเริ่มที่จะต้องซักถามพ่อแม่อยู่ตลอดเวลา และพ่อแม่ต้องตอบคำถาม ก็แสดงให้เห็นว่าเด็กเริ่มจะเรียนรู้ รับรู้เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปตามลำดับ ถ้าเราขับรถยนต์ไม่เป็นเราต้องมีการเรียนรู้สิ่งที่เราไม่เป็น อาจจะไปเรียนโรงเรียนสอบขับรถ หรือสามี ภรรยา เพื่อน สอนให้เรา เราก็จะเกิดการเรียนรู้ในวิธีการขับรถให้เป็นและปลอดภัย ดังนั้น การเรียนรู้คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการเรียนรู้ จะแบ่งออกเป็นพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน สังคมไทยในอนาคต มีความจำเป็นที่คนไทยทุกคน มีความเสมอภาคกัน มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและทุกคน พร้อมที่เรียนรู้อยู่เสมอแต่จะรู้มากหรือรู้น้อยขึ้นอยู่กับการศึกษาค้นคว้าของตนเองและพฤติกรรมที่ทำให้คนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสงสัยอยู่ตลอดเวลา และต้องหาคำตอบเพื่อให้ตนเองหายสงสัยให้ได้ ชอบถามเพื่อให้ตนเองได้มีความรู้เพิ่มอยู่ตลอดเวลา

ครูผู้สอนบรรยายแล้วตั้งคำถามแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนพยายามตั้งคำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคำถามช่วงแรกส่วนมากจะไม่ค่อยกล้าตอบคำถามตอนท้ายชั่วโมงนักศึกเริ่มตอบคำถาม ครูยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ผู้เรียนสนุกสนาน

เขียน 28 Sep 2014 @ 15:44 ()


ความเห็น (0)