อนุทิน 137614 - วิชาธร เศรษฐรัตน์

ประวัติพระครูบวรธรรมานุวัตร (ครูบาวัน ธมฺมิโก)

เดิมชื่อ นายวัน สังฆะพันธ์ เกิดเมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๓ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๖ ปีกุน ณ บ้านคุ้ม ต.คูเมือง อ.ฟ้าหยาด จ.ยโสธร เป็นบุตรของนายทองดี สังฆะพันธ์ และนางหนู พุธพันธ์ มีพี่น้องร่วมกัน ๔ คน เมื่อ อายุได้ ๒๑ ปี ก็อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดบ้านคุ้ม โดยมีพระอุปัชฌาย์ผา ปัญญาธโร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูจันทรคุณมุนี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการจันทา โสวโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๙ศิริอายุรวม 73 ปี 52 พรรษา

งานด้านการศึกษา

๒๕๒๗-ก่อตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านคุ้ม ทั้งแผนกนักธรรมและบาลี

-ส่งเสริมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จนถึงวันมรณภาพ

๒๕๒๙-มีนักเรียนบาลีสอบได้ประโยค ๑-๒ จำนวน ๑๐ รูป ซึ่งเป็นปีแรกของการส่งชื่อเข้าสอบสนามหลวง

๒๕๓๑-ส่งเสริมศิษยานุศิษย์ไปศึกษายังสำนักเรียนต่างๆ

๒๕๓๕-ศิษย์สอบ ป.ธ. ๙ ได้ ๑รูป

๒๕๓๙-ศิษย์สอบ ป.ธ. ๙ ได้ ๑ รูป

นอกจากนั้นยังมีพระภิกษุสามเณรตั้งแต่ประโยค ๑-๒ ถึงป.ธ. ๗ประมาณ ๕๐ รูป

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์

พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นเจ้าอาวาส วัดบ้านคุ้ม

พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นเจ้าคณะตำบลคูเมือง

พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่ พระครูบวรธรรมานุวัตร และเลื่อนตำแหน่งเป็นพระครู

สัญญาบัตรชั้นโท โดยใช้ราชทินนามเดิม

งานด้านสาธารณูปการ

ได้สร้างศาสนสถานให้แก่วัดบ้านคุ้ม และวัดป่าบ้านคุ้มมากมาย ทั้งสถานปฏิบัติธรรม ศาลา โบสถ์ สำนักปฏิบัติธรรมในวัดป่าบ้านคุ้ม เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างถนนในหมู่บ้าน ให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน

วัตถุมงคล

-ล๊อคเก็ต รุ่น ๑ ๒รุ่น ๑ สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๓

เขียน 25 Sep 2014 @ 15:58 ()


ความเห็น (0)