อนุทิน 137512 - บุษยมาศ

(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗)

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๑๑ แฟ้ม

- เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการประกันคุณภาพกับคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ทำให้ได้ข้อคิดในการทำงาน โดยเป็นข้อเสนอแนะของกรรมการว่า...ควรทำแบบนี้...ซึ่งตามที่ท่านแนะนำ ฉันก็เคยได้ทำมาแล้วเมื่อปีก่อน ๆ แต่ต่อมามีกรรมการอีกท่านหนึ่งมาแนะนำว่า...ควรทำแบบนี้...ฉันก็เปลี่ยนทำตาม...แต่พอมาปีนี้ ฉันกลับได้คำแนะนำให้ไปทำตามแบบเก่าอีก...เล่นเอางงว่า...แล้วมาตรฐานการประกันคุณภาพอยู่ตรงไหน? เป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการเช่นนั้นหรือ?...สำหรับคนปฏิบัติเช่นฉัน...แล้วจะให้ฉันปฏิบัติเยี่ยงไร?...ชักจะเห็นด้วยกับ ที่ต่อไปจะไม่ให้มีระบบการประกันคุณภาพ...ถ้าจะมี ควรมีแบบฟอร์มให้ส่วนราชการได้ปฏิบัติมากกว่า...เพราะไม่เช่นนั้น หลากหลายมาตรฐาน ???

เหตุที่เขียน  :  ไม่มีเจตนาร้ายแต่ต้องการให้เกิดผลอย่างจริงจัง ไม่ใช่เป็นเช่นทุกวันนี้...

เขียน 17 Sep 2014 @ 14:09 ()


ความเห็น (0)