อนุทิน 137469 - sunee leknok

บันทึก AAR ครั้งที่ 2

รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

ผู้สอน ผศ. อดิศรเนาวนนท์

โดย นางสาวสุนีย์  เลขนอกรหัสนักศึกษา 57D0103118ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาหลักสูตรและการสอน

วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

เรื่อง การอบรมเรื่อง Flipped Classroom

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

ความคาดหวัง

ต้องการรู้ว่า Flipped Classroomคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่

ความรู้ที่ได้

จากการเข้าร่วมอบรมเรื่อง Flipped Classroom ทำให้รู้ถึง Type of generationว่าแต่ละช่วงวัยมีลักษณะอย่างไร ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจบุคคลแต่ละช่วงวัยได้ง่ายโดยเริ่มจาก

  • -Babybloomerคือคนที่เกิดในปี2489 – 2507มีลักษณะเคารพกฎเกณฑ์ มีชีวิตอยู่เพื่องานมีความจงรักภักดีต่อองค์กรไม่ค่อยเปลี่ยนงาน
  • -Gen X เกิดในช่วงปี 2508 – 2522มีพฤติกรรมที่ชอบอะไรง่ายๆไม่เป็นทางการทำทุกอย่างได้เพียงลำพังไม่พึ่งพาใครมีความคิดเปิดกว้างพร้อมปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  • -Gen Yเกิดในช่วงปี 2523 – 2553คนกลุ่มนี้ชอบนอกกรอบรักอิสระไม่ชอบเงื่อนไขมีความคิดเป็นตัวของตัวเองสามารถทำงานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันเนื่องจากเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี
  • -Gen Z คนในปัจจุบันตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป หรือเด็กศตวรรษที่ 21มีอิสระในการเลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจ มีลักษณะเป็นตัวของตัวเองต้องการดัดแปลงสิ่งต่างๆให้ตรงกับความพอใจและความต้องการของตนเองสามารถตรวจสอบความจริงเบื้องหลังได้ชอบความสนุกสนานและการเล่นเป็นส่วนหนึ่งของงานและการเรียนรู้ชีวิตและสังคมเป็นตัวของตัวเองและสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ต้องการความรวดเร็วในการสื่อสารการหาข้อมูลและคำตอบสร้างนวัตกรรมต่อทุกทุกสิ่งทุกอย่าง

Type of generationนั้นทำให้รู้ถึงความแตกต่างของบุคคลในแต่ละช่วงวัยว่ามีความต้องการไม่เหมือนกัน

ดั้งนั้นลักษณะการเรียนรู้ก็แตกต่างกันด้วย

Flipped Classroomห้องเรียนกลับด้านเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกคิดค้นในต่างประเทศในปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาแนวคิดของ Flipped Classroomคือ นำสิ่งที่เคยทำที่บ้านมาทำที่โรงเรียนนำสิ่งที่ทำที่โรงเรียนไปทำที่บ้าน (เรียนที่บ้าน ทำการบ้านที่โรงเรียน) เน้นการเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยมีการบูรณการ PBLPCL และ Essentialเข้าด้วยกัน

Essential : มีลักษณะการสอนไม่มากนักเริ่มทีละน้อยๆโดยการฝึกให้เด็กคิดและนำไปเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆได้

Problem based Learning (PBL) : คือการเรียนโดยผ่านงานหรือการปฏิบัติจริงโดยอาจมีการฝึกทำในลักษณะของโครงงานก็ได้โดยมีครูเป็นผู้คอยดูแล

Programmable Logic Controller (PLC) : เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบการเรียนรู้เน้นทุกฝ่ายช่วยกันออกแบบการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีทักษะที่จำเป็น

โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้คำแนะนำเน้นผู้เรียนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้จริง เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญของ Flipped classroom ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้ในชีวิตและการทำงาน การเรียนรู้และนวัตกรรม และด้านสารสนเทศเทคโนโลยี

การนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร

บรรยากาศในการอบรมครั้งนี้ เอื้อต่อการเรียนรู้มีทั้งสื่อ เทคโนโลยี ที่ช่วยกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนไม่เบื่อในทุกกิจกรรมคลิปวิดีโอต่างๆ ที่นำมาให้ดูเป็นตัวสะท้อนเปรียบเทียบเรื่องวิธีการสอนได้ดีมากทำให้มองเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเรื่องการสอนของตัวเองดั้งนั้นการอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสามารถนำเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและส่งผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้


เขียน 13 Sep 2014 @ 21:17 () แก้ไข 13 Sep 2014 @ 21:32, ()


ความเห็น (0)