อนุทิน 137467


kritchaon saisema
เขียนเมื่อ

บันทึกอนุทิน รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

โดย นางสาวกฤชอร  สายเสมา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เรื่อง ศึกษาดูงานโรงเรียนวนิษา

  • ความคาดหวังก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
  • อยากทราบถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวนิษาว่ามีวิธีการดำเนินการอย่างไร
  • ได้เรียนรู้อะไร
  • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวนิษา ว่ามีกระบวนการอย่างไร
  • โดยโรงเรียนวนิษาจะเน้นที่การทำให้โรงเรียนเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้อย่างอย่างแท้จริงภายในโรงเรียนมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างครูกับผู้เรียน การเคารพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน บรรยากาศการเรียนรู้จะเต็มไปด้วยความสุข ให้เสรีภาพในการคิดและการแสดงออกและได้เห็นถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ BBL หรือ Brain-based Learning ทำให้เราเห็นความสำคัญในการที่สมองได้เรียนรู้ผ่านร่างกายที่พร้อม คุณครูทุกคนในโรงเรียนต้องใช้คำพูดในเชิงบวก ห้ามสั่งหรือห้ามผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและความสนุกสนานในการเรียนรู้ เป็นกระบวนการสร้างภาพจำอีกแบบนึง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากการทดลองและปฏิบัติจริง โดยการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวนิษามีการบูรณาการหลากหลายวิชาเข้าด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่หลากหลายในตัวเองออกมาให้มากที่สุด มีการฝึกให้ผู้เรียนได้สร้างเรียนองค์ความรู้แบบเชื่อมโยง โดยใช้วิธีการ ทำ Mime map เข้ามาเป็นตัวสรุปองค์ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับหลังจากทำกิจกรรมการเรียนการสอน
  • จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร

จากการศึกษาดูงานที่โรงเรียนวนิษานั้น ทำให้ได้แนวคิด ในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรูปแบบของการเน้นที่ตัวผู้เรียนความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีหน้าที่ให้คำแนะนำและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจของผู้เรียน จะนำเอามาประยุกต์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นตัวเด็กให้มากขึ้น และจะให้เด็กทำกิจกรรม Mine map เพื่อเป็นการฝึกการใช้ความคิดแบบเชื่อมโยงหลังจากสอนเสร็จ เด็กจะได้นำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประวันความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท