อนุทิน 137466


kritchaon saisema
เขียนเมื่อ

บันทึกอนุทิน รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

โดย นางสาวกฤชอร  สายเสมา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เรื่อง After Action Review (AAR) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

  • ความคาดหวังก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
  • อยากทราบถึงวิธีการทำ AAR และ องค์ประกอบของ องค์กรแห่งการเรียนรู้
  • ได้เรียนรู้อะไร
  • “After Action Review (AAR)” เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการความรู้ เป็นการรวบรวมบทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติการทบทวนหลังทำกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จ ขั้นตอนการทำ AAR เราต้องทราบสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการเรียนคืออะไร สิ่งที่ได้เรียนรู้และเป็นประโยชน์คืออะไร และการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้อย่างไร ในคาบเรียนมีการสอนให้เข้าและใช้ เว็ป gotoknow.org เป็นเว็ปที่สามารถเผยแพร่ความรู้ของเราให้แก่ผู้อื่นได้
  • องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคคล ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก โดยมีเป้าประสงค์สำคัญคือ เพื่อให้มีโอกาสได้ใช้ความรู้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อไปเป็นองค์กรที่มีความคิดใหม่ๆมี การแตกแขนงของความคิดออกไป ได้รับการยอมรับในสาธารณะเป็นองค์กรที่บุคคลในองค์กรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งองค์กรหลักการของกระบวนการในการจัดการความรู้ สามารถแบ่งเป็น4ขั้นตอน คือ การสร้างและค้นหาความรู้ จากสิ่งที่มีอยู่แล้วในองค์กรจัดเก็บความรู้และรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย และเกิดการใช้ประโยชน์จากความรู้โดยการนำไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ การจัดการความรู้ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและปฏิบัติงานอันเกิดจากการเก็บ การจัดระบบและพัฒนาความรู้และสรรค์สร้างให้เป็นนวัตกรรม โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดการ ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง
  • จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร

นำเอาความรู้ในเรื่องขององค์กรแห่งการเรียนรู้มาพัฒนาในการจัดการเรียนสอนของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ และจะนำเอาความรู้ที่ได้จากการทำ AAR มาประยุกต์ปรับปรุงวิธีการทำงานของตนเองให้ดีขึ้นตามแนวทางของกระบวนการAAR ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท