อนุทิน 137465


kritchaon saisema
เขียนเมื่อ

บันทึกอนุทิน รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

โดย นางสาวกฤชอร   สายเสมา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เรื่อง Flipped classroom

  • ความคาดหวังก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
  • อยากทราบถึงความสำคัญของFlipped classroom ลักษณะ องค์ประกอบ และขั้นตอนการทำให้กลายเป็นห้องเรียนกลับทาง
  • ได้เรียนรู้อะไร

Flipped Classroom" เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนแบบใหม่มีแนวคิดมาจากการพิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้กับนักเรียน การใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีกิจกรรมต่างๆ เป็นตัวเชื่อม เน้นที่เด็กเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนการสอน ครูมีหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะและช่วยให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเต็มที่ ครูจึงมีเวลาใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นแทนที่จะใช้เวลาในการสอนหนังสือเพียงอย่างเดียว โดยครูเป็นผู้เตรียมสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆมาสอนนักเรียนและให้นักเรียนมีกิจกรรมร่วมเพื่อเป็นการสอน จากการทำกิจกรรมดังกล่าวนั้นช่วยให้เด็กได้เกิดการศึกษาด้วยต้นเองยังทำให้เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ การใฝ่รู้ และฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ เพราะการที่เด็กได้ลงมือศึกษาค้นคว้า จะทำให้เด็กเข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้ดีกว่าที่ครูเป็นผู้บอก

  • นอกจากนี้ยังได้เห็นรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆเช่น การนำวิดีโอ การใช้เว็ปไซด์เข้ามาช่วยในการวัดประเมินผล หลังจากเสร็จการอบรม
  • จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร
  • นำเอาความรู้ในเรื่องของ Flipped classroom มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตัวเองให้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น โดยจะใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน รวมถึงการปรับทัศนะคติที่มีต่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและเท่าทันกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท