อนุทิน 137457 - เอกราช ปัญญาโรจน์

ชื่อรายงานการศึกษา: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไขความลับแดนมหัศจรรย์

ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6

ผู้ศึกษา:นางสาวธนัชชาคำเกลี้ยง

โรงเรียนเทศบาล ๒ (ประชาภิบาล)

บทคัดย่อ

                 รายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไขความลับแดนมหัศจรรย์ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องไขความลับแดนมหัศจรรย์ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ครอบคลุมรายละเอียดของเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศมาตรฐาน ว 7.1ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐาน ว 7.2ตัวชี้วัดที่ 1 และสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1และศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไขความลับแดนมหัศจรรย์ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6

                 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไขความลับแดนมหัศจรรย์ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไขความลับแดนมหัศจรรย์ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.82และแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไขความลับแดนมหัศจรรย์ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติคือค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ค่าสถิติ t-test แบบไม่อิสระ

ผลการศึกษาพบว่า

                1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องไขความลับแดนมหัศจรรย์ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.44 / 88.11 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ80/80

                2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศมาตรฐาน ว 7.1ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐาน ว 7.2ตัวชี้วัดที่ 1 และสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1 ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไขความลับแดนมหัศจรรย์ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรวมหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (  X = 26.23) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมก่อนเรียน ( X = 14.90) ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

               3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556มีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไขความลับแดนมหัศจรรย์ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53)

                                          

เขียน 13 Sep 2014 @ 08:16 ()


ความเห็น (0)