อนุทิน 137446 - JJ

  ติดต่อ

  • ประเด็นในการ ถอดบทเรียน เพื่อการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา ใน Mini_UKm 9 ที่ผ่านมา คือ 
    • การประเมินหลักสูตร 
    • TQF และ 
    • มาตรฐานหลักสูตร ครับ
  เขียน:  

ความเห็น (0)