อนุทิน 137445 - MONTANA

MONTANA
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บันทึกอนุทินครั้งที่ 9 รายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

โดย นางสาวมณฑนา เพ็งกลาง รหัสนักศึกษา 57D0103113 สาขาหลักสูตรและการสอน 

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วันที่บันทึก31สิงหาคม พ.ศ. 2557

ได้เรียนรู้อะไรในวันนี้

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดย รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน หลักสูตรอิงมาตรฐาน มีมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เป็นเป้าหมายของหลักสูตร สาระ คือ เนื้อหา วิชาที่เป็นประโยชน์ ในแต่ละสาระจะมีรายละเอียด เพราะฉะนั้นผู้สอนต้องสอนตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง หลักสูตร การสอน การสอบ มีความสัมพันธ์กัน เพราะหลักสูตรกำหนดสาระและตัวชี้วัด กิจกรรมการสอน เนื้อหาที่สอน สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด และการสอบเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด การออกข้อสอบให้นำเนื้อหาจากสาระแกนกลางมาใช้ โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ ทำให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ให้นำเนื้อหามาจากสาระการเรียนรู้แกนกลาง หลักการจัดการเรียนรู้ 1. มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และสมรรถนะที่สำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในหลักสูตร 2. ยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด 3. เชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ 4. กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 5. คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนสามารถวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความถนัด ความต้องการ ความสนใจตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม มีการใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพ กิจกรรมตามความถนัดของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล จะต้องเกิดการเรียนรู้ ได้ปฏิบัติ และเกิดกระบวนการคิดค้นด้วยตนเอง

Brain based Learning เป็นการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ความรู้แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสมอง โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของสมอง มาช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ถาวรมากที่สุด โดยนำความรู้แนวคิดหรือทฤษฎีที่หลากหลายเหล่านั้นไปใช้ เพื่อฝึกและส่งเสริมการเรียนรู้ ทฤษฎีเป็นการบูรณาการการเรียนรู้เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด สมองจะเรียนรู้จากการกระตุ้น การจำ และการปฏิบัติ

ความฉลาดของมนุษย์ขึ้นอยู่กับจำนวนเซลสมองกับปริมาณการสื่อสารของเซลสมองเป็นปัจจัยสำคัญสำคัญของการพัฒนาสติปัญญา มนุษย์สามารถสร้างความรู้ขึ้นมาได้ เกิดการคิด การจดจำขึ้นในสมอง เกิดการผสมผสานกันขึ้นกลายเป็นการเรียนรู้ สามารถคิดค้น สร้างสรรค์ผลงาน การใช้ความคิดเป็นกลไกของสมอง มนุษย์จึงควรได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมองได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สมองแบ่งเป็น 2 ซีกที่ควบคุมความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ที่แตกต่างกัน สมองซีกซ้ายจะควบคุมความคิดที่เป็นระบบ ส่วนสมองซีกขวาจะควบคุมเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก หลักการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานคือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเชื่อว่า ความสำเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ก็คือ การพัฒนาศักยภาพของสมองและการเรียนรู้ของผู้เรียน ระบบการสอนแบบทฤษฎี 4 แบบ จะให้ความสำคัญต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะกระบวนการสอนที่สอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนคำนึงถึงกระบวนการสอนที่มุ่งพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีก

รู้แล้วคิดอย่างไร คิดอะไรต่อ

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถแตกต่างกัน ต่างก็มีจุดแข็งและมีขีดจำกัด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่แล้วอย่างน้อยด้านหนึ่ง ซึ่งต้องการได้รับการค้นหาและพัฒนา การพัฒนาการคิดคือการพัฒนาคนให้มีทักษะการคิดและกระบวนการคิดที่ดี และยังเป็นการพัฒนาสมองให้ทำหน้าที่อย่างสมดุลกัน ทุกคนมีขนาดสมองใกล้เคียงกัน แต่สติปัญญาความเฉลียวฉลาดและความสามารถแต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่สามารถพัฒนาความสามารถให้ดีขึ้นได้ หากได้รับการค้นหาความสามารถที่ซ่อนอยู่ และมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและมีการฝึกฝนพัฒนาตามความสามารถ เพราะจะเป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมความสามารถนั้นมีการพัฒนาอย่างชัดเจนเต็มตามศักยภาพ

จะนำไปปรับประยุกต์ใช้อย่างไร

จัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถให้ได้มากที่สุด ได้ใช้การคิดเพราะการคิดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถเลือกตัดสินใจอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล ให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ ให้ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่ระบุความสำคัญต่อความสามารถด้านการคิดของผู้เรียน ซึ่งมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

บรรยากาศในการร่วมกิจกรรม

มีกิจกรรมให้ทดสอบทักษะของสมองทั้ง 2 ด้าน มีแบบทดสอบในการใช้ทักษะการคิดด้านต่าง ๆ ให้ลองทำเพื่อใช้เป็นวิธีการวัดความสามรถของผู้เรียน

เขียน 12 Sep 2014 @ 15:33 ()


ความเห็น (0)