อนุทิน 137437 - สัมปชัญญ์ เกิดไทย

วัดใหม่เทพนิมิตรวัดใหม่เทพนิมิตร ตั้งอยู่ที่ ถนนราชวิถี 24 (ซอยวัดภคินีนาถ) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพ ตั้งอยู่ริมคลองบางจาก ฝั่งธนบุรี ทางประวัติศาสตร์ จากการศึกษาศิลปโบราณวัตถุสถานภายในวัด พอสรุปได้ว่า สร้างมาแต่สมัยอยุธยา
ตอนปลายบานประตูภายในพระอุโบสถทั้ง 4 ด้าน เขียนภาพทวารบาลอย่างคติทวารบาลไทย คือเป็นรูป
เทพยืนถือพระขรรค์ บนฐานสิงห์ มีลายกนกเปลวปิดทอง ส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนเรื่องทศชาติชาดก
เขียนแบบเวียนอุตราวัฏ การวางภาพ ผนังระหว่างช่องประตูและหน้าต่างเขียนภาพเวชสันดรชาดก ผนังช่วง
เหนือขอบประตูหน้าต่างเขียนภาพเทพชุมนุม 3 ชั้น ผนังด้านตรงข้ามพระประธานเขียนภาพมารผจญ ผนัง
ด้านหลังพระประธานเขียนภาพไตรภูมิ จิตรกรรมฝาผนังที่นี่มีร่องรอยการซ่อมแซมในสมัยรัตนโกสินทร์บาง
ตอน แต่ท่วงทีของศิลปะสมัยอยุธยายังคงมีปรากฏอยู่จิตรกรรมฝาผนังที่โบสถ์วัดใหม่เทพนิมิตร นักประวัติศาสตร์ศิลปะเชื่อว่าเป็นจิตรกรรมสมัยต้นรัตนโกสินทร์ หรือปลายอยุธยา การวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ถึงสีและโครงชั้นสีจากตัวอย่างของจิตรกรรมแห่งนี้ 25 ตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมกับเครื่องวัดพลังงานจากรังสีเอ็กซ์ ถ่ายภาพด้วยกล้องกีเนียร์เฮก ชนิดปรับโฟกัส วิเคราะห์ผงสีอินทรีย์ด้วยวิธีทินเลเยอร์โครมาโตกราฟฟี วิธีลิขวิคโครมาโตกราฟโดยใช้ความดันสูง ร่วมกัลวิธีแมสสเปคโตรสโคปี ผลการวิเคราะห์เป็นข้อมูลทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้เป็นผงสี และเทคนิคในการเขียนภาพจิตรกรรม จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวิธีการและสารเคมีที่จะใช้ในการอนุรักษ์ปัจจุบัน ได้รับการบูรณะปรับปรุงอย่างมาก ยกเว้นโบสถ์ ซึ่งคงเหลือไว้เนื่องจากเป็นหลักฐานของความเป็นวัดเก่าแก่
เขียน 12 Sep 2014 @ 00:17 () แก้ไข 12 Sep 2014 @ 00:56, ()


ความเห็น (0)