อนุทิน 137399 - บุษยมาศ

๙ กันยายน ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ฯ (ก.บ.ม.) ตั้งแต่ ๐๙.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น. เข้มขึ้นทุกขณะจิตเลยนะปัจจุบันนี้...ไหนว่างานบุคคลไม่สำคัญไงล่ะ...ความจริงหลักง่าย ๆ ของ ๔ M (สมัยดั้งเดิมที่ฉันเรียนเรื่องการบริหารจัดการแท้ ๆ)...เริ่มแรกภาครัฐจับเรื่องการเงินก่อน...ผิดหลักของการบริหารของต่างประเทศ ซึ่งจะจับหลักเรื่องของ "คน" ก่อน...แต่ค่านิยมของคนไทย "เงิน" ต้องมาอันดับหนึ่ง ต่อมาภาครัฐมาจับเรื่องการวางแผน...ต่อมามาจับเรื่อง "คน" ในยุคปัจจุบัน...เห็นบ้างหรือไม่? การจับเรื่อง "คน" มันโยงไปถึง "ความรู้สึก" + "พฤติกรรม" ของคน ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และก็เป็นปัญหาใหญ่ของการพัฒนาประเทศดี ๆ นี่เอง...มีใครรู้บ้างว่า...การบริหารงานบุคคลต้องเป็นเรื่องอันดับที่ ๑ ของการบริหารจัดการ คือ ถ้าจัดการเรื่องคนได้คุณภาพก่อนแล้ว...ไม่ว่าเรื่องเงินหรือเรื่องแผนก็เป็นเรื่องต่อ ๆ ไป ที่ดำเนินการและง่ายขึ้น เนื่องจากว่า บริหารจัดการเรื่อง "คน" ได้ลงตัวแล้วและรู้กระบวนการทั้งหมดจะทำให้การดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ได้ผลสำเร็จตามมา...แต่ธรรมดา สังคมไทย อย่างไรก็ยังเห็นเรื่องเงินสำคัญกว่าจึงดำเนินการเรื่องเงินเป็นอันดับแรก...ตามที่ภาครัฐปฏิบัติกันมา...นี่คือ ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของการบริหารจัดการของเมืองไทย...ที่จะมีใครทราบหรือไม่? ว่าคุณภาพที่แท้จริงนั้นอยู่ตรง ณ จุดใด

(บ่าย) - ชี้แจงรายละเอียดการได้รับจัดสรรงบประมาณของกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท นำไปใช้ตั้งงบประมาณอะไรบ้าง? สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เขียน 09 Sep 2014 @ 15:01 () แก้ไข 09 Sep 2014 @ 15:22, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นค่านิยมที่ผิดมาตั้งแต่ต้นครับ จึงทำให้มองอะไรเป็นเงินก่อน การจัดการบริหารก็ลำบาก..ผมอ่านแล้วกับท่านมากเลย..