อนุทิน 137388 - หลวงพี่พล Phra Chatsaphon Chanwongduen

                                                                                Virtue

             วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจาก Prof. Derek Patton ในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การปลูกคุณธรรมภายในตนด้านคุณธรรม (Awakening the Inner Gifts of Virtue) ณ ห้อง 9.08.05-06 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                                                                                                                                                                                    

                  หลายครั้งที่นักศึกษาได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในเชิงเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ปลูกคุณธรรมภายในตนด้านคุณธรรม (Awakening the Inner Gifts of Virtue) บรรยายโดย วิทยากรชาวต่างชาติ ซึ่งการเข้าร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านหลักคุณธรรม ระหว่างผู้บรรยาย และผู้ที่เข้าร่วมรับฟังบรรยายด้วยกันเอง โดยมีนักศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโท ซึ่งทุกท่านแหล่านี้ก็ล้วนมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์การการศึกษา เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้ให้กับเด็กนักเรียน                                                                                

               ณ ปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้ามากทางด้านเทคโนโลยี ทำให้สังคมเปลี่ยนไปจากอดีตที่ผ่านมา การดำเนินชีวิตก็ยุ่งยากขึ้นมากกว่าเดิม เป็นสังคมที่เห็นแก่ตัว เพราะคนในสังคมขาดคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมแหล่งนี้จึงเปรียบเหมือนยาที่คอยรักษาสังคมให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข การเข้าร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งดีจะได้เรียนรู้ในเรื่อง หลักคุณธรรม เทคนิค วิธีการพัฒนาคุณธรรมของเด็ก การคิดเชิงบวก เป็นต้น ก็จะขอกล่าวถึงความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไม่ว่าคำคุณธรรม Service Self-Discipline Thankfulness Friendliness Helpfulness เป็นต้น ซึ่งมีวิธีที่เราจะใช้คำแหล่านี้กับเด็กเมื่อเขาขาดคุณธรรม ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมี 7 ข้อ ได้แก่ หยุดพฤติกรรมและให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ให้โอการเด็กแก้ตัว ให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ปฏิบัติตามกฎ บอกสิ่งถูกผิด ดึงเข้าสู่คุณธรรมทันทีที่รู้ผลการกระทำ ถามเด็กว่าเรียนรู้อะไรจากผลนั้น และข้อสุดท้ายให้รางวัลเมื่อเขาพยายามปรับปรุงตัว นี้คือวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างคุณธรรมกับเด็ก เมื่อเขาขาดคุณธรรมสิ่งที่ไม่ถูกต้องดีงาม ซึ่งบางครั้งการขาดคุณธรรมของเด็กก็มาจากพฤติกรรมที่แสดงออกของครูเสียเอง ต้องระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ อย่างเช่น ดุนักเรียนเกินไปทำให้เกิดความอับอาย พูดให้เด็กในด้านลบ ใช้วาจาที่ทำร้าย ทำร้ายตบตี ปกป้องเด็กมากไป ลงโทษเด็กมากเกินไป และข้อสุดท้าย เพิกเฉยต่อความพยายามปรับปรุง พฤติกรรมเหล่านี้ ถือเรื่องที่ครูไม่ควรทำโดยเด็ดขาด เมื่อเราสอนคุณธรรมกับเด็กสิ่งที่จำเป็นที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อเด็กทำความดี ประพฤติตัวถูกต้องครูก็ต้องชมเด็ก พูดคำคุณธรรมกับเด็ก อย่างเช่น เมื่อเด็กช่วยถือของให้ ก็ต้องรู้จักขอบคุณ เด็กทำการบ้านมาส่งก็ต้องชมเขาว่ามีความรับผิดชอบ อย่างนี้เป็นต้น และหัวข้อสุดท้ายที่ได้จากการเข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้ คือ รู้จักรมองโลกในแง่ดี หรือคิดเชิงบวกนั้นเอง ไม่คิดร้าย คิดทำลายคนอื่น คิดแต่สิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา ถ้าคิดแต่เรื่องลบเราทำอะไรก็ติดขัดไปหมด ระแวงไปหมด เกิดความหดหู่ใจ สุดท้ายสิ่งที่ไม่ดีก็นำพาเข้ามาหาตัวเรา แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราคิดดี คิดแต่ด้านบวก ให้กำลังใจตัวเองอยู่ตลอดเวลา แม้จะเจอปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ นานา ก็จะทำให้เรามีสติสัมปชัญญะ ไม่โทษคนอื่น มองที่ตัวเราเองเป็นหลักว่าปัญหาเกิดมาจากไหน มีวิธีแก้ไขไหม แก้ไขอย่างไร วางแผนแก้ไขปัญหาไปตามลำดับขั้นตอน สุดท้ายก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี พูดแล้วก็คิดถึงคำพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งได้ให้ข้อคิดไว้เมื่อยามท้อว่า “ไม่มีอะไรที่คนเราทำไม่ได้ เว้นเสียแต่ว่าเรายังไม่ทำ” บางครั้งเรามักตัดสิ้นเรื่องราวต่าง ๆ (ความคิด) โดยที่เรายังไม่ได้ลงมือทำ สุดท้ายก็เป็นคนแพ้ตั้งแต่ความคิด โดยไม่มีสิทธิ์ที่จะทำ

              สรุปว่า ความรู้ความเข้าใจที่ได้ในการเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในครั้งนี้คือ คุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนที่จะกระทำต่อตนเอง และบุคคลอื่นรอบข้าง ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมื่อเรารู้หลักคุณธรรมแล้ว ก็ต้องรู้จักหลักการใช้คำคุณธรรมในการปฏิบัติด้วย ตลอดจนละเอียดเข้าไปสู่เรื่องของความคิด จะต้องคิดในเชิงบวก เพราะทุก ๆ ความคิดสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดเวลา                                                                     

เขียน 08 Sep 2014 @ 18:07 () แก้ไข 09 Sep 2014 @ 09:48, ()


ความเห็น (0)