อนุทิน 137387 - หลวงพี่พล Phra Chatsaphon Chanwongduen

                                                                         AAR 

                 วันอังคาร ที่ 2 กันยายน 2557 สัปดาห์ที่สาม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (Educational for Learning Society Development) แต่สัปดาห์นี้เป็นพิเศษที่ อาจารย์ ผศ. ดร. อดิศร เนาวนนท์ ได้เชิญ อาจารย์สิริรัตน์ นาคิน เข้าบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ AAR เป็นอีกหลักการหนึ่งที่ใช้เกี่ยวกับ KM ในการจัดการความรู้ ซึ่งอาจารย์ ก็ได้พูดถึงหลักการที่เกี่ยวข้องในการจัดการความรู้ (KM) ที่ได้มาว่ามีวิธีไหนบ้าง ซึ่งมีหลากหลายช่องทางมากในการจัดการความรู้ ซึ่งวันนี้ อาจารย์ได้เลือกวิธีการสร้างบล็อก ในการจัดการความรู้ โดยเริ่มตั้งแต่หลักทฤษฎี ไม่ว่าจะเป็นความหมาย ความสำคัญ หลักการที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงวิธีการสร้างบล็อก และการใช้งานบล็อกในการบันทึกความรู้ที่ได้รับ ซึ่งจะได้อธิบายตามความรู้ความเข้าใจจากการรับฟังบรรยาย กาจดบันทึก และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น ดังต่อไปนี้ 

                 AAR ย่อมาจาก After Action Review ถ้าพูดถึงการทำงาน หมายถึง เรียนรู้ก่อนทำงาน เรียนรู้ระหว่างทำงาน เรียนรู้หลังทำงาน ซึ่งถ้าจะตีความหมายที่พูดมาข้างต้นก็จะว่าเกี่ยวอะไรกับการเรียนการสอนในวิชานี้ เพราะความหมายก็ตรงตัวอยู่แล้วว่าเรียนรู้ก่อนทำงาน เรียนรู้ระหว่างทำงาน และเรียนรู้หลังทำงาน แต่ AAR ในที่นี้อยากจะให้ความหมายว่า การบันทึกทบทวนความรู้หลังกิจกรรมการเรียนการสอน น่าจะเข้ากับบริบทการเรียนการสอนมากกว่า และเกี่ยวกับ KM ซึ่ง AAR ถ้าจะพูดถึงมีความสำคัญในการบระบวนการทำกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะก่อนที่จะทำกิจกรรม ต้องรู้เป้าหมาย ความรู้ที่ได้รับ ส่วนที่ยังไม่รู้ คิดวางแผนทำอะไรต่อไป หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับบทเรียนอะไรบ้างในการเรียนครั้งนี้ เป็นกระบวนการเกี่ยวกับ AAR และที่สำคัญความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ เราจะทำอย่างไรให้เกิดเป็นความรู้ที่มีประโยชน์มากที่สุดต่อตนเองและผู้อื่น นั้นก็คือการนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้คนอื่นรับรู้ (KM) ซึ่งมีอยู่มากมายหลายช่องทางแตกต่างกันไป แต่ที่อาจารย์สิริรัตน์ นาคิน ได้นำมาบรรยายก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีความสำคัญ และนิยมมากพอสมควรในการจัดการความรู้ นั้นก็คือ การจัดการความรู้ทางบล็อก (Gotoknow) เพื่อให้สมาชิกที่มีความสนใจในองค์ความรู้เดียวกัน ได้เข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สิ่งที่ตนได้ศึกษามา อันจะเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบเดียวกัน ร่วมไปถึงปัจจุบันถือว่าเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากพอสมควร การจัดการความรู้ในรูปแบบนี้ จึงถือว่ามีบทบาทต่อองค์กรต่าง ๆ หรือแม้กระทั้งตัวบุคคลเอง ใช้ช่องทางนี้เพื่อจัดการความรู้ ซึ่งตัวนักศึกษาเองก็เห็นว่าการจัดการความรู้ทางด้านนี้ มีความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมในกระบวนการต่าง ๆ ที่จะจัดการความรู้ของตนเองที่ได้เรียนรู้มา อันทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ และต่อยอดความรู้เดิมโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดแห่งสังคมการเรียนรู้                                              

             สรุป การทำ AAR คือ การบันทึกบทบวนความรู้หลังกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการความรู้ที่ได้เรียนมา (KM) ทางบล็อก (Gotoknow) ให้บุคคลที่มีความสนใจในเนื้อหาความรู้เดียวกันได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

               บรรยากาศการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนวันนี้ โดยภาพร่วมนักศึกษามีความตั้งใจในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลาทุกท่าน ทุกท่านดูตื่นเต้นกับบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน เพราะวันนี้เป็นอาจารย์รับเชิญมาให้ความรู้ เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบประสบการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้ประสบพบเจอที่ผ่านมา พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างอาจารย์ผู้บรรยายและนักศึกษา ไม่เน้นทฤษฎีมาก ค่อนข้างไปทางด้านปฏิบัติ เนื่องจากการจัดกิจกรรมวันนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างบล็อก เพื่อจัดการองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญความรู้ประสบการณ์แหล่งนั้นอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นในการนำไปศึกษาต่อยอดเพิ่มเติมก็ได้

บันทึกโดย.....พระชัษษพณขิ์  จันวงค์เดือน    นักศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

เขียน 08 Sep 2014 @ 17:56 () แก้ไข 09 Sep 2014 @ 10:07, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

บันทึกหน้านี้ให้เอาไปใส่ในคำว่า "อนุทิน" นะคะ

ส่วนบันทึก เราจะใช่ลงบทความของเราค่ะ