อนุทิน 137384 - บุษยมาศ

๘ กันยายน ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๕ แฟ้ม

        - นั่งตรวจยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของ กองบริหารงานบุคคล ปีนี้ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการต่าง ๆ เสียเป็นส่วนใหญ่ มีงบประมาณ วัสดุ ตั้งไว้ใช้พอประมาณให้ครบ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส่วนการพัฒนาบุคลากรปีนี้ตั้งให้น้อยลง ส่วนมากไปให้คณะแต่ละคณะเป็นผู้ตั้งงบประมาณในการพัฒนาเอง...

        - พบผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน + ฝ่ายบริหาร ปรึกษาเรื่องการนำเรื่องเข้าที่ประชุม กบม. ในวันพรุ่งนี้

(บ่าย) - นั่งอ่านวาระการประชุมที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมมาให้ เพื่อเตรียมประชุม กบม. ในวันพรุ่งนี้

         - นั่งศึกษากฎหมายเบื้องต้น ตามหลักธรรมาภิบาลและกรณีศึกษา ที่งานวินัยและนิติการทำขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งซึ่งเป็นผลงานของกองบริหารงานบุคคล

เขียน 08 Sep 2014 @ 13:22 ()


ความเห็น (0)