อนุทิน 137337 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๘๖๑ |

"จี้มหาวิทยาลัยสร้างภูมิคุ้มนักศึกษา"

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาวิชาการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวในการ ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย" เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ปัจจุบันบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก เด็กอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขัน ภาวะบีบคั้นมากขึ้น สื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิต โดยเด็กรุ่นใหม่นอนกับไลน์ อยู่กับเฟซบุ๊ก เป็นสังคมก้มหน้า ใส่ใจคนรอบข้างน้อยลง อยู่กับครอบครัวน้อยลง ดังนั้นปัญหาสังคมที่เสี่ยงต่อเยาวชนไทยจึงมีอยู่ 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.ไม่ได้อยู่กับครอบครัว ทำให้มีความเสี่ยงต่อสิ่งยั่วยุได้ง่าย 2.สื่อที่ไม่เหมาะสมหล่อหลอมค่านิยมผิดๆ ให้เด็กทั้งเรื่องเพศ ความรุนแรง และการบริโภค 3.พื้นที่อบายมุขในเขตเมืองกระตุ้นพฤติกรรมเสี่ยง และ4.การศึกษาที่ไม่เท่าเทียม ไม่มีคุณภาพ ไม่เอื้อให้คนยากคนจนมากเท่าที่ควร รวมถึงตราบใดที่ระบบการศึกษาไทยยึดวัดเด็กตามคะแนนที่สอบถือเป็นการฆ่าเด็ก โดยไม่รู้ตัว

“การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นิสิตนักศึกษาต้องเริ่มจากครู ต้องมีภาวะผู้นำที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ไม่หวังประโยชน์จากเด็ก ผู้บริหารต้องลงมาใกล้ชิดกับนิสิต นักศึกษา เพราะปัจจุบันมีเด็กจำนวนมากที่ไม่รู้จักอธิการบดี ครูอาจารย์ต้องสอนให้รู้จักการแบ่งปัน รู้หน้าที่ต่อโลกและสังคม ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นภูมิคุ้มกันง่าย ๆ แต่มหาวิทยาลัยก็ทำได้น้อยมาก ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต้องปรับนโยบายเรื่องงานวิจัย งานวิชาการ และการบริหารพัฒนาครูให้เดินหน้าไปพร้อมกันด้วย เพราะตอนนี้ทุกมหาวิทยาลัยสนใจแต่ผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการแต่คุณภาพการสอนของครูกลับถูกละเลย เก่งวิชาการแต่กลวงเรื่องความเป็นครู” ดร.อมรวิชช์ กล่าว

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/Content/education

เขียน 05 Sep 2014 @ 19:17 () แก้ไข 06 Sep 2014 @ 10:43, ()


ความเห็น (0)