อนุทิน 137303 - ชาดา ~natadee

ชาดา ~natadee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

              วิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 เปิดสอนหลักสูตร ปวช.และ ปวส.ในสาขาที่ขาดแคลนเพิ่มเติมเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานในเขต พื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และปี 2551 เปิดสอนในสาขาวิชาปิโตรเคมี โดยรับนักศึกษาจากทุกภาคของประเทศ ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. โดยจัดการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ สร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism ปัจจุบันมีนักศึกษาในระบบ 700 คน และรูปแบบทวิภาคีและหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.อีกกว่า 1,000 คน

ยุทธพันธ์ โคตรพันธ์ หัวหน้าแผนกปิโตรเคมี โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี กล่าวว่า การจัดการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ สร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism ผ่านเครื่องมือ Project Based Learning แนวทางนี้คือการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทำให้นักเรียนคิดเป็น แก้ปัญหาได้ เด็กสามารถเรียนรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูสอนทักษะการเรียนรู้อย่างเป็นระบบกับเขา เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี (ฝึกอาชีพ)+ทักษะกระบวนการเรียนรู้+วินัย 5 ประการ+พุทธวิถี บูรณาการอย่างลงตัว จะส่งผลให้เด็กไทย เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขอยู่ในสังคมไทย

"เมื่อวันที่ 19-23 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ไปเข้าประชุม Constructionism 2014 Veinna. Austria มีประมาณ 30-45 ประเทศ มาร่วมประชุม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ทำให้ได้เห็นแนวทางว่า การศึกษาไทยควรพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ How learn to learn เมื่อจบการศึกษาก็สามารถไปเรียนรู้จากงานจริงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสถานศึกษาต่างๆ สามารถทำได้โดยการเริ่มที่ Mind set ผู้บริหาร ครู นักเรียน ตามลำดับ โดยเริ่มต้นกับสถานศึกษานำร่อง สถานประกอบการนำร่อง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เกิดความเชื่อมั่น ก็จะเกิดการขยายผลได้เอง" หัวหน้าแผนกปิโตรเคมี โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด กล่าว

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เรียนสาขาปิโตรเคมีทุกคนจะต้องฝึกงานในโรงงานในพื้นที่พัฒนาชาย ฝั่งทะเลตะวันออกเป็นเวลา 8 เดือน โดยเด็กได้รับฝึกงานได้รับค่าตอบแทน ได้ยูนิฟอร์ม โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา กล่าวคือ ช่วงแรก ปวช.1 จะเริ่มฝึกงานวันที่ 1-15 กันยายน เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่เรียน ปวส.1 เทอมที่ 2 ฝึกอีก 2 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เรียนรู้การซ่อมบำรุง กระบวนการผลิต และช่วงที่ 3 ปวส.2 เทอมที่ 1 ฝึก 5 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม รวม 7 เดือน จากนั้นมามาเรียนต่อเทอมสุดท้ายทำโปรเจกท์

นักศึกษาที่เรียนสาขาปิโตรเคมีนี้จะต้องเรียนโทอิกในวันเสาร์ หลังจากเรียนจบส่วนใหญ่ได้ทำงาน 100% เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาท หรือรวมสวัสดิการทุกอย่างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 3-4 หมื่น ตั้งแต่เปิดสอนมาจบไปแล้ว 5 รุ่น รุ่นละ 35 คน ปัจจุบันกำลังเปิดสอน รุ่น 6-7 รุ่นละ 40 คน นักเรียนที่สนใจเรียนสาขานี้ จะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 เวลาเรียนจบก็ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ถ้าจบ ปวช.มาเรียนต่อได้ที่วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ซึ่งวันที่ 3 กันยายนนี้ พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิศึกษาพัฒน์ และผู้ประกอบการ จะมาเยี่ยมชมวิทยาลัยแห่งนี้ด้วย สนใจสอบถามได้ที่ โทร.0-3802-6479 ดูข้อมูลได้ http://www.mtptc.ac.th

เขียน 03 Sep 2014 @ 11:13 ()


ความเห็น (0)