อนุทิน 137302 - ชาดา ~natadee

  ติดต่อ

Constructionism

 วิธีการคือ ครูผู้สอนทุกคนต้องนำทฤษฎีการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญามาใช้ในการจัดการ เรียนการสอน นักเรียนนักศึกษาทั้งหมดจัดทำ Project Based ทุกแผนการเรียน จัดให้มีสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่มีคุณภาพ ปีละไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และวัดผลประเมินตามสภาพจริง ส่งเสริมการบูรณาการความคิดของนักศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกให้การ สนับสนุนทั้งงบประมาณ ทุนการศึกษา การเรียนการสอน และรับไปฝึกงานในสถานประกอบการ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การลงมือปฏิบัติ จบแล้วพร้อมทำงานได้ทันที

  เขียน:  

ความเห็น (0)