อนุทิน 137288 - บุษยมาศ

๒ กันยายน ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๗ แฟ้ม

         - นั่งตรวจข้อมูลการปรับฐานเงินค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย เป็น ๑.๕ และ ๑.๓ ตามฐานเงินเดือนข้าราชการ ณ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ พร้อมทั้งการปรับฐานเงินค่าจ้างของอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา เพื่อเตรียมตัวนำเข้าที่ประชุมในตอนบ่าย

(บ่าย) - เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการปรับฐานเงินค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา...เสร็จเรียบร้อยไปอีกเรื่องกับการปรับฐานเงินค่าจ้างให้ได้ ๑.๕ และ ๑.๓ ของฐานเงินเดือนข้าราชการ ณ ปัจจุบัน...ผู้บริหารให้นโยบายว่า ให้กองบริหารงานบุคคล คิดเรื่องการพัฒนาอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแต่เป็นคนละกรอบกับ พ.ม. งบรัฐบาล ให้ชื่อว่า พ.ม.งบมหาวิทยาลัย

ข้อคิดในการทำงานบุคคล  : การทำงานทั้งหลายจะให้บรรลุผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขึ้นอยู่กับนโยบายของ ม. ว่า จะมีนโยบายให้กองบริหารงานบุคคลนำไปปฏิบัติหรือไม่ นั่นต่างหาก...

เขียน 02 Sep 2014 @ 15:53 ()


ความเห็น (0)