อนุทิน 137220 - เดชาวุฒิ วิศรุตเมธา

รูปแบบการเขียนโครงงาน ( หน้าปก )

โครงงานเรื่อง ความยั่งยืนของการจัดการอาหารสุกรที่มีจรรยาบรรณในกรณีศึกษากลุ่มผู้ค้าอาการสุกรใน จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดทำ นายเดชาวุธ วิศรุตเมธา รหัสประจำตัวนักศึกษา 579904102 รุ่น ExMPA 57.1

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิชา การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แบบเสนอโครงงาน ประจำปีการศึกษา 2557

ชื่อโครงงาน ความยั่งยืนของการจัดการอาหารสุกรที่มีจรรยาบรรณในกรณีศึกษากลุ่มผู้ค้าอาการสุกรใน จังหวัดนครปฐม

วิชาการจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ รหัสวิชา 9002101จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต

รายชื่อผู้เสนอโครงงาน

นางสาวรุจิรา โดยคำดี รหัสประจำตัว 579904102 รุ่น ExMPA 57.1

(ลงชื่อ) เดชาวุธ วิศรุตเมธา ผู้จัดทำโครงงาน
(นายเดชาวุธ วิศรุตเมธา )
วันที่ 26/ส.ค/2557

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)...........................................................ที่ปรึกษาโครงงาน
(..............................................................) รับเมื่อวันที่......../........./.........

โครงงานเรื่อง การจัดการจรรยาบรรณของกลุ่มผู้ค้าอาหารสุกร ในจังหวัดนครปฐม

ประจำปีการศึกษา 1 ภาคเรียน 2557

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

......................................................................................

ชื่อโครงงานความยั่งยืนของการจัดการอาหารสุกรที่มีจรรยาบรรณในกรณีศึกษากลุ่มผู้ค้าอาหารสุกรในจังหวัดนครปฐม

สาขาวิชาการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ชื่อผู้ทำโครงงาน นายเดชาวุธ วิศรุตเมธา รหัสประจำตัว 579904102 รุ่น ExMPA 57.1หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2557 จำนวน 37 วันรายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

1. ชื่อโครงการ ความยั่งยืนของการจัดการอาหารสุกรที่มีจรรยาบรรณในกรณีศึกษากลุ่มผู้ค้าอาหารสุกรใน จังหวัดนครปฐม

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

3. ผู้ดำเนินการ นายเดชาวุธ วิศรุตเมธา

4. หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการศึกษาความยั่งยื่นของการจัดการอาหารสุกรที่มีจรรยาบรรณของกลุ่มผู้ค้าอาหารสุกรในจังหวัดนครปฐมว่า มีความถูกต้องชอบธรรม มีศีลธรรม จริยธรรม และมีขั้นตอนการทำงานที่โปร่งใส เพื่อคำนึงถึงความเสมอภาค ความไว้ใจ ความน่าเชื่อถือ และความซื่อสัตย์สุตจริตในกลุ่มลูกค้าค้าอาหารสุกรในจังหวัดนครปฐม

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของกลุ่มผู้ค้าอาหารสุกรในจังหวัดนครปฐม

2. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความยั่งยื่นทางธุรกิจอาหารสุกร

3. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจรรยาบรรณ ความถูกต้องชอบธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุตจริตและขั้นตอนการทำงานที่โปร่งใสของผู้ค้าอาหารสุกรในจังหวัดนครปฐม

4. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความเสมอภาค ความน่าไว้ใจ ความน่าเชื่อถือในกลุ่มลูกค้าอาหารสุกรในจังหวัดนครปฐม

5.เพื่อจักทำงานงานค้นคว้าอิสระ

6. สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

7. เป้าหมาย

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.ต้องการศึกษาเรื่อง ยั่งยืนของการจัดการอาหารสุกรที่มีจรรยาบรรณในกรณีศึกษากลุ่มผู้ค้าอาหารสุกรในจังหวัดนครปฐม

2.ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา 60%

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. ได้โครงงานที่ประเมินความสำเร็จจากการจัดทำ Blog

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูลข่าวสาร

3. ได้จัดทำโครงงานค้นคว้าอิสระ 1 เล่ม

7.3 เป้าหมายเชิงเวลา

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2557 จำนวน 37 วัน

8.วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน

1. เสนอหัวข้อโครงงาน

2. ออกแบบงาน

3. จัดทำ Blog

4. รวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา/ทดลอง ไว้ในรูปแบบของ Blog

5.สรุปผลการศึกษา

9. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2558 รวม 365 วัน

10. แผนดำเนินการ - แผนการและกิจกรรมดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557-2558 หมายเหตุ
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
1. 2. 3.

4.

5.

10. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ

ประมาณการรายจ่าย จำนวน 3,000 บาท

11.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1. คอมพิวเตอร์

2. กระดาษ A4

3. อุปกรณ์ตกแต่ง Blog เพื่อสร้างความน่าสนใจ

12.ปัญหาในการดำเนินงานและการแก้ปัญหา

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จากกรณีศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของกลุ่มผู้ค้าอาหารสุกรในจังหวัดนครปฐม ผลที่คาดว่าจะได้คือ ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจของความยั่งยืนทางการจัดการจรรยาบรรณของกลุ่มผู้ค้าอาหารสุกรในจังหวัดนครปฐม เข้าใจถึงความชอบธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุตจริต และขั้นตอนการทำงานที่โปร่งใสเพื่อให้กลุ่มลูกค้าอาหารสุกรในจังหวัดนครปฐมมีความรู้ความเข้าในในเรื่องของความเสมอภาคความน่าไว้ใจ และความน่าเชื่อถือของกลุ่มผู้ค้าอาหารสุกรในจังหวัดนครปฐม

14.ภาคผนวก

- ภาพประกอบขั้นตอนการทำโครงงาน

.....................................................ผู้จัดโครงการ

(................................................................)

เขียน 29 Aug 2014 @ 15:39 ()


ความเห็น (0)